Gdańsk, Polska

Religioznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

ATUTY KIERUNKU

 
Studia kształcą absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej. Religioznawstwo rozwija zainteresowania i poszerza horyzonty, pozwala zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt. Szeroka gama programowa studiów przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii, teorii, typologii religii i jest zorientowany w problematyce wielkich religii świata. Umie dokonywać analizy oraz oceny roli religii w kulturze i jej wpływu na życie i struktury społeczne. Zna języki obce, a wśród nich język wybranej tradycji religijnej, posiada umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych. Umie dokonywać oceny roli religii w kulturze oraz jej wpływu na życie i społeczeństwo.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych do spraw mniejszości religijnych narodowych i uchodźców, w szczególności w instytucjach nastawionych na dialog międzykulturowy i międzyreligijny, a także w prasie, radiu, telewizji jako dziennikarze (po przyswojeniu sobie niezbędnych sprawności) podejmując problematykę religijną, polityczną, społeczną, kulturalną. Absolwenci religioznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w: instytucjach promocji i upowszechnienia kultury i sztuki. Posiadają niezbędne kwalifikacje do organizowania i prowadzenia szkoleń w zakładach i instytucjach zarządzanych przez przedstawicieli innych, niż rodzima, kultur lub współpracujących z nimi, czy ich zatrudniających. 

Przykłady zawodów

Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii i filozofii religii; prowadzi badania teoretyczne i empiryczne dotyczące religii występujących w świecie.

Dodatkowe informacje

Religioznawstwo
Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201510
rok 201610
Liczba absolwentów
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201470,0%
absolwenci z roku 201580,0%
absolwenci z roku 201680,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201460,0%20,0%
absolwenci z roku 201570,0%50,0%
absolwenci z roku 201670,0%30,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku22,5%0,0%0,0%
w II roku12,5%0,0%0,8%
w III roku9,2%1,7%
w IV roku10,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku2,130,000,00
w II roku1,040,000,13
w III roku2,330,35
w IV roku3,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,5028,50
absolwenci z roku 201517,8619,00
absolwenci z roku 20168,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201440,0%10,0%0,0%
abs. z roku 201520,0%10,0%0,0%
abs. z roku 201630,0%10,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca9,2%15,8%16,7%
umowa o pracę0,8%10,0%2,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku544 zł372 zł
w II roku1 310 zł2 030 zł1 481 zł
w III roku1 396 zł2 188 zł
w IV roku1 806 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku
w II roku
w III roku1 628 zł4 145 zł
w IV roku1 577 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku0,130,08
w II roku0,300,420,30
w III roku0,320,51
w IV roku0,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UG, Religioznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności