Gdańsk, Polska

Niemcoznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

ATUTY KIERUNKU

Studentom Niemcoznawstwa umożliwiamy: intensywną naukę języka niemieckiego znacznie zwiększającą szanse absolwentów na rynku pracy; rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla początkujących i dla tych z dobrą znajomością języka niemieckiego; naukę języka w komfortowej i multimedialnej pracowni językowej; zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi i uznanymi wykładowcami, w tym także z Niemiec; stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych w ramach programu ERASMUS; odbywanie praktyk w krajach niemieckojęzycznych; działalność w studenckich kołach naukowych; Wydział zamierza poczynić starania o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Niemcoznawstwo (od roku akademickiego 2015/2016) ze specjalnościami: medioznawstwo i komunikacja międzykulturowa.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów niemcoznawczych pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu i turystyce, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

Dodatkowe informacje

Niemcoznawstwo
Niemcoznawstwo – dyscyplina naukowa obejmująca politologiczną, filologiczną, historyczną i kulturową wiedzę o krajach niemieckojęzycznych, powstała w historiografii polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201532
rok 201628
rok 201711
Liczba absolwentów
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201578,1%
absolwenci z roku 201685,7%
absolwenci z roku 201745,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201575,0%56,2%
absolwenci z roku 201685,7%28,6%
absolwenci z roku 201745,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,8%1,5%0,0%
w II roku0,3%1,2%
w III roku1,0%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,190,260,00
w II roku0,070,22
w III roku0,10
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201515,8518,54
absolwenci z roku 20169,359,00
absolwenci z roku 20171,501,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201537,5%28,1%6,2%
abs. z roku 201639,3%35,7%0,0%
abs. z roku 201754,5%54,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca20,8%31,2%48,8%
umowa o pracę12,8%26,8%48,8%
samo­zatrudnienie3,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 891 zł2 914 zł3 619 zł
w II roku2 678 zł3 562 zł
w III roku3 305 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 970 zł3 189 zł3 619 zł
w II roku2 842 zł3 671 zł
w III roku3 536 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,460,690,79
w II roku0,640,80
w III roku0,71
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Polityka Prywatności