studialicencjackie.info
Gdańsk, Polska

Niemcoznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

ATUTY KIERUNKU

Studentom Niemcoznawstwa umożliwiamy: intensywną naukę języka niemieckiego znacznie zwiększającą szanse absolwentów na rynku pracy; rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla początkujących i dla tych z dobrą znajomością języka niemieckiego; naukę języka w komfortowej i multimedialnej pracowni językowej; zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi i uznanymi wykładowcami, w tym także z Niemiec; stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych w ramach programu ERASMUS; odbywanie praktyk w krajach niemieckojęzycznych; działalność w studenckich kołach naukowych; Wydział zamierza poczynić starania o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Niemcoznawstwo (od roku akademickiego 2015/2016) ze specjalnościami: medioznawstwo i komunikacja międzykulturowa.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów niemcoznawczych pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu i turystyce, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

Dodatkowe informacje

Niemcoznawstwo
Niemcoznawstwo – dyscyplina naukowa obejmująca politologiczną, filologiczną, historyczną i kulturową wiedzę o krajach niemieckojęzycznych, powstała w historiografii polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201532
rok 201628
rok 201711
Liczba absolwentów
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201590,6%
absolwenci z roku 201689,3%
absolwenci z roku 201772,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201581,2%68,8%
absolwenci z roku 201689,3%64,3%
absolwenci z roku 201763,6%54,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,8%1,5%0,0%
w II roku0,3%1,2%2,3%
w III roku1,0%0,6%4,5%
w IV roku2,9%1,2%0,0%
w V roku3,1%6,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,190,260,00
w II roku0,070,220,35
w III roku0,100,080,66
w IV roku0,340,350,00
w V roku0,391,690,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201518,4320,15
absolwenci z roku 201616,5019,36
absolwenci z roku 20177,447,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201540,6%28,1%6,2%
abs. z roku 201639,3%35,7%0,0%
abs. z roku 201754,5%54,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca22,7%31,2%49,2%
umowa o pracę12,8%26,8%49,2%
samo­zatrudnienie3,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 850 zł2 914 zł3 547 zł
w II roku2 586 zł3 354 zł3 742 zł
w III roku3 309 zł3 827 zł3 945 zł
w IV roku4 039 zł4 455 zł5 438 zł
w V roku4 766 zł4 798 zł4 533 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 970 zł3 189 zł3 547 zł
w II roku2 842 zł3 661 zł4 117 zł
w III roku3 539 zł3 974 zł4 024 zł
w IV roku4 109 zł4 595 zł5 438 zł
w V roku4 896 zł4 781 zł4 613 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Niemcoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,440,690,78
w II roku0,590,750,77
w III roku0,700,780,76
w IV roku0,810,850,91
w V roku0,870,830,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Niemcoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności