Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Ochrona środowiska

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Studenci w trakcie studiów mogą odbywać staże i praktyki studenckie w zakładach pracy z pomorskiego otoczenia gospodarczego. Absolwenci posiadają dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadanień ochrony, analityki i technologii środowiska. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie. Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-09-18
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w piśmie Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2014 r. nie znalazło argumentów, które uzasadniałyby zmianę oceny pozytywnej sformułowanej w § 1 Uchwały Nr 353/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Chemii na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczelnia odniosła się do ocen dotyczących:
  1. Celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji informując, że Rada Programowa ocenianego kierunku studiów przeprowadziła przegląd kierunkowych efektów kształcenia i zaproponowała obszary zmian oraz udoskonaleń. Zmiany deklarowane przez Wnioskodawcę mają charakter porządkujący i są realizacją części zaleceń zawartych w Raporcie Zespołu wizytującego, nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, nie ma więc podstaw do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium.
  2. Programu studiów informując, że Władze Wydziału w czerwcu 2014 r. złożyły wniosek o międzynarodową akredytację przez European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label i Euromaster Label studiów I i II stopnia na kierunku „ochrona środowiska”, a szanse na uzyskanie wyróżniającej oceny programów nauczania na tym kierunku oceniają jako wysokie. Ma to, zdaniem Jednostki, świadczyć o wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Należy podkreślić, że ocenę „w pełni” odnoszącą się do tego kryterium Jednostka uzyskała po przedstawieniu w odpowiedzi na raport z wizytacji działań korygujących uchybienia w nim wskazane. W piśmie zawierającym wniosek o podniesienie oceny kierunku z „pozytywnej” na „wyróżniającą” nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje, które wskazywałyby na nieuwzględnione podczas dokonywania oceny ponadstandardowe spełnianie kryterium 3, nie można więc uznać, że zostało ono spełnione w stopniu wyróżniającym, zaś sam fakt złożenia wniosku o dokonanie międzynarodowej akredytacji ocenianego kierunku studiów nie upoważnia do uznania, że realizowany program studiów zasługuje na ocenę wyróżniającą. Nie ma więc podstaw do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium.
  3. Systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, podając przykłady szeregu działań realizowanych w tym zakresie przez Wydział i znacznie wykraczających poza obszary rutynowej działalności dydaktycznej. Prezydium PKA znalazło więc podstawy do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium na ocenę „wyróżniającą”.
  4. Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, informując jedynie o prowadzeniu prac nad ciągłym doskonaleniem tego systemu, lecz nie precyzując, o jakie działania chodzi, jaki jest ich cel i w jakiej perspektywie czasu miałyby być wdrożone, nie ma więc podstaw do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium.


Tym samym nie zostają spełnione warunki konieczne do podniesienia oceny programowej dla kierunku „ochrona środowiska” prowadzonego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego z pozytywnej na wyróżniającą.
Ochrona środowiska - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów inżynierskich ponad to winien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
Polityka Prywatności