Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Ochrona środowiska

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Studenci w trakcie studiów mogą odbywać staże i praktyki studenckie w zakładach pracy z pomorskiego otoczenia gospodarczego. Absolwenci posiadają dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadanień ochrony, analityki i technologii środowiska. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie. Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-09-18
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w piśmie Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2014 r. nie znalazło argumentów, które uzasadniałyby zmianę oceny pozytywnej sformułowanej w § 1 Uchwały Nr 353/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Chemii na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczelnia odniosła się do ocen dotyczących:
  1. Celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji informując, że Rada Programowa ocenianego kierunku studiów przeprowadziła przegląd kierunkowych efektów kształcenia i zaproponowała obszary zmian oraz udoskonaleń. Zmiany deklarowane przez Wnioskodawcę mają charakter porządkujący i są realizacją części zaleceń zawartych w Raporcie Zespołu wizytującego, nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, nie ma więc podstaw do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium.
  2. Programu studiów informując, że Władze Wydziału w czerwcu 2014 r. złożyły wniosek o międzynarodową akredytację przez European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label i Euromaster Label studiów I i II stopnia na kierunku „ochrona środowiska”, a szanse na uzyskanie wyróżniającej oceny programów nauczania na tym kierunku oceniają jako wysokie. Ma to, zdaniem Jednostki, świadczyć o wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Należy podkreślić, że ocenę „w pełni” odnoszącą się do tego kryterium Jednostka uzyskała po przedstawieniu w odpowiedzi na raport z wizytacji działań korygujących uchybienia w nim wskazane. W piśmie zawierającym wniosek o podniesienie oceny kierunku z „pozytywnej” na „wyróżniającą” nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje, które wskazywałyby na nieuwzględnione podczas dokonywania oceny ponadstandardowe spełnianie kryterium 3, nie można więc uznać, że zostało ono spełnione w stopniu wyróżniającym, zaś sam fakt złożenia wniosku o dokonanie międzynarodowej akredytacji ocenianego kierunku studiów nie upoważnia do uznania, że realizowany program studiów zasługuje na ocenę wyróżniającą. Nie ma więc podstaw do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium.
  3. Systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, podając przykłady szeregu działań realizowanych w tym zakresie przez Wydział i znacznie wykraczających poza obszary rutynowej działalności dydaktycznej. Prezydium PKA znalazło więc podstawy do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium na ocenę „wyróżniającą”.
  4. Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, informując jedynie o prowadzeniu prac nad ciągłym doskonaleniem tego systemu, lecz nie precyzując, o jakie działania chodzi, jaki jest ich cel i w jakiej perspektywie czasu miałyby być wdrożone, nie ma więc podstaw do zmiany oceny „w pełni” wcześniej ustalonej dla omawianego kryterium.


Tym samym nie zostają spełnione warunki konieczne do podniesienia oceny programowej dla kierunku „ochrona środowiska” prowadzonego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego z pozytywnej na wyróżniającą.
Ochrona środowiska - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów inżynierskich ponad to winien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201568
Liczba absolwentów
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201474,3%
absolwenci z roku 201570,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201471,4%71,4%
absolwenci z roku 201567,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku po uzyskaniu dyplomu6,7%7,5%
w II roku po uzyskaniu dyplomu5,7%1,4%
w III roku po uzyskaniu dyplomu11,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku0,751,01
w II roku0,780,13
w III roku1,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,7521,16
absolwenci z roku 20155,6210,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201431,4%20,0%0,0%
absolwenci z roku 201561,8%39,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
jakakolwiek praca17,4%37,0%
umowa o pracę9,5%21,7%
samozatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku1 049 zł1 231 zł
w II roku1 384 zł1 873 zł
w III roku1 984 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku907 zł1 444 zł
w II roku1 592 zł1 850 zł
w III roku2 319 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku0,270,30
w II roku0,330,45
w III roku0,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UG, Ochrona środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności