Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Biotechnologia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii oferuje trójstopniowe studia stacjonarne w ramach jednej specjalności: Biotechnologia. Kształcenie realizowane jest zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Umożliwia to naszym studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów oraz studiowanie na innych uczelniach w Polsce i zagranicą. Studenci MWB mogą korzystać z ofert innych Wydziałów UG oraz GUMed w celu poszerzania wiedzy i zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. W 2012 roku MWB UG i GUMed uzyskał tytuł Najlepszego Kierunku Studiów.

Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w przemyśle
i usługach publicznych, a także do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci wybierają jako miejsca pracy nowoczesne laboratoria naukowe i diagnostyczne. Część z nich kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich na naszym Wydziale. Pracują także w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności specjalistyczne związane z diagnostyką i terapią chorób ludzi, zwierząt i roślin, sprawia, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, jako naukowcy, specjaliści od nowoczesnej biotechnologii molekularnej, kierownicy badań klinicznych czy menadżerowie projektów badawczych

Ocena programowa PKA

Data: 2011-11-24
Ocena: wyróżniająca
Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzasadnia posiadanie unikalnej bazy materialnej, efektywnie funkcjonującego i doskonalonego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy.

Kształcenie na kierunku „biotechnologia” w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest prowadzone od roku 1993 na mocy decyzji Senatów obydwu Uczelni. Wydział jest do dzisiaj jednostką unikatową w naukach przyrodniczych w skali całego kraju, ponieważ tworzony jest przez dwa Uniwersytety. Na Wydziale utworzono nowoczesną ścieżkę kształcenia wykraczającą poza standardy nauczania i pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych z zakresu biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii w szeroko pojętych naukach medycznych. Program studiów, oferując kilka specjalności, jest w znacznym stopniu ukierunkowany na kształcenie umiejętności. Istnieją tu również doskonałe warunki do szerokiej międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej i studenckiej z najlepszymi ośrodkami akademickimi na świecie. Wydział ma utrwaloną pozycję i wyrazisty profil naukowo- dydaktyczny ukształtowane przez nauczycieli akademickich obu Uczelni.
Biotechnologia - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci poruszają się sprawnie na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.
Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
Polityka Prywatności