Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Kierunek Zarządzanie spełnia warunki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych realizując oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg jest jednym z najlepszych kół naukowych w Polsce.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie może podjąć pracę na stanowiskach m.in.: kierownika małego przedsiębiorstwa, specjalisty do spraw organizacji i zarządzania, kierownika niewielkich zespołów realizujących funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie lub instytucji, analityka pracy, doradcy personalnego; specjalisty d/s rekrutacji pracowników, specjalisty ds. marketingu, marketingu usług, promocji, handlowca, przedsiębiorcy (właściciela firmy), auditora ISO 9001.
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę na stanowiskach m.in.: kierownika przedsiębiorstwa, działu przedsiębiorstwa, projektu gospodarczego, projektanta systemów organizacyjnych; specjalisty ds. zarządzania poszczególnymi sferami działalności podmiotów gospodarczych.

Ocena programowa PKA

Data: 2010-10-21
Ocena: pozytywna
Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności