studialicencjackie.info
Katowice, Polska

Doradztwo polityczne i publiczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Charakterystyka kierunku:

Doradztwo polityczne i publiczne należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot jest umiejscowiony zarówno w otoczeniu teoretycznym (niezbędna wiedza z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa, filozofii) jak i praktycznym. Doradztwo polityczne i publiczne łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201729
rok 201817
rok 201917
rok 202021
rok 202122
Liczba absolwentów
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201796,6%
absolwenci z roku 201888,2%
absolwenci z roku 201970,6%
absolwenci z roku 202076,2%
absolwenci z roku 202172,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201786,2%72,4%
absolwenci z roku 201888,2%52,9%
absolwenci z roku 201970,6%41,2%
absolwenci z roku 202076,2%52,4%
absolwenci z roku 202172,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,4%0,5%1,0%3,2%4,2%
w II roku2,6%0,0%3,4%5,6%
w III roku2,6%2,9%1,0%
w IV roku4,0%7,4%
w V roku1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,500,100,220,541,05
w II roku0,510,000,501,48
w III roku0,900,450,13
w IV roku1,241,33
w V roku0,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201715,6120,81
absolwenci z roku 201810,1710,58
absolwenci z roku 201911,0811,42
absolwenci z roku 20209,8612,69
absolwenci z roku 20211,932,55
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201751,7%41,4%0,0%
abs. z roku 201847,1%47,1%0,0%
abs. z roku 201941,2%41,2%0,0%
abs. z roku 202047,6%33,3%0,0%
abs. z roku 202168,2%50,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca29,0%36,3%35,8%26,6%44,7%
umowa o pracę23,3%29,9%35,3%19,8%35,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 687 zł1 810 zł3 307 zł1 766 zł2 614 zł
w II roku1 999 zł2 298 zł3 649 zł2 764 zł
w III roku2 390 zł3 235 zł5 342 zł
w IV roku3 536 zł4 469 zł
w V roku4 343 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 948 zł2 069 zł3 340 zł2 657 zł3 149 zł
w II roku2 483 zł2 653 zł3 902 zł2 766 zł
w III roku2 783 zł3 272 zł5 173 zł
w IV roku3 635 zł4 647 zł
w V roku4 705 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,360,370,540,320,43
w II roku0,400,420,600,47
w III roku0,460,570,82
w IV roku0,630,73
w V roku0,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności