studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Ratownictwo medyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Przykłady zawodów

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.
Samodzielnie udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego;
nadzoruje i koordynuje działania ratowników medycznych;
wykonuje zabiegi w karetkach i stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych i innych placówkach.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy

Dodatkowe informacje

Ratownictwo medyczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.
Ratownictwo
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne – zespół działań fachowej pomocy doraźnej, udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych wypadków i zachorowań.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201423
rok 201519
rok 201622
rok 201726
rok 201831
rok 201920
rok 202022
rok 202117
Liczba absolwentów
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,5%
absolwenci z roku 201686,4%
absolwenci z roku 201765,4%
absolwenci z roku 201880,6%
absolwenci z roku 201980,0%
absolwenci z roku 202090,9%
absolwenci z roku 2021100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,5%73,7%
absolwenci z roku 201668,2%36,4%
absolwenci z roku 201753,8%38,5%
absolwenci z roku 201854,8%29,0%
absolwenci z roku 201960,0%35,0%
absolwenci z roku 202081,8%31,8%
absolwenci z roku 202152,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,7%2,6%6,1%2,6%7,5%1,2%0,8%0,0%
w II roku1,4%0,0%1,1%0,0%5,1%0,8%0,0%
w III roku1,1%0,4%0,0%1,0%3,2%1,2%
w IV roku0,4%0,9%0,0%0,0%1,9%
w V roku0,7%1,8%0,0%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,920,270,650,291,090,240,110,00
w II roku0,130,000,190,000,800,100,00
w III roku0,170,070,000,190,380,32
w IV roku0,070,490,000,000,53
w V roku0,170,800,000,41
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,0523,39
absolwenci z roku 201514,9518,32
absolwenci z roku 201618,5218,72
absolwenci z roku 201713,6013,95
absolwenci z roku 20189,0711,83
absolwenci z roku 20196,429,11
absolwenci z roku 20201,263,81
absolwenci z roku 20212,364,42
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201439,1%30,4%8,7%
abs. z roku 201557,9%52,6%5,3%
abs. z roku 201645,5%31,8%0,0%
abs. z roku 201761,5%46,2%23,1%
abs. z roku 201871,0%51,6%9,7%
abs. z roku 201975,0%65,0%5,0%
abs. z roku 202086,4%72,7%4,5%
abs. z roku 202182,4%64,7%5,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca23,6%31,1%29,2%41,7%55,4%55,0%61,0%61,8%
umowa o pracę15,6%23,7%22,0%25,6%37,6%45,8%49,2%49,5%
samo­zatrudnienie2,9%5,3%0,0%11,9%5,4%1,7%4,2%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 282 zł1 371 zł1 739 zł2 792 zł4 040 zł3 283 zł7 985 zł5 319 zł
w II roku2 233 zł2 441 zł2 650 zł3 525 zł3 610 zł6 363 zł8 492 zł
w III roku2 490 zł3 389 zł3 259 zł4 093 zł6 544 zł6 872 zł
w IV roku3 214 zł4 077 zł3 987 zł6 824 zł5 876 zł
w V roku4 418 zł4 533 zł6 492 zł5 851 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 767 zł1 474 zł2 176 zł3 136 zł4 900 zł3 447 zł6 667 zł6 495 zł
w II roku2 379 zł2 533 zł2 762 zł3 720 zł4 036 zł7 034 zł8 761 zł
w III roku2 648 zł2 919 zł3 836 zł4 037 zł6 826 zł6 635 zł
w IV roku3 290 zł3 825 zł4 176 zł5 782 zł5 855 zł
w V roku4 120 zł4 392 zł6 561 zł5 582 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,360,390,450,610,880,631,470,85
w II roku0,580,670,620,750,731,111,36
w III roku0,600,840,690,821,161,09
w IV roku0,720,890,741,270,92
w V roku0,900,891,050,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wnoz/ratown.medy

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności