państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Elektroradiologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Powinien posiadać umiejętności wykonywania zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków. Ponadto absolwent powinien posiadać umiejętność obsługi aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej, densytometrycznej, elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, spirometrycznej, znać budowę stosowanej aparatury i efekty oddziaływania stosowanych czynników fizycznych na organizm ludzki. Powinien przewidywać i zapobiegać skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego. 

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Powinien być przygotowany do pracy w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, densytometrii kośćca, fizjologii klinicznej, ultrasonografii, audiologii, spirometrii o pełnym zakresie świadczeń, w inspekcji ochrony radiologicznej, a także do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności, fizykami medycznymi oraz inżynierami medycznymi. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przykłady zawodów

Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu); ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201517
rok 201626
rok 201720
Liczba absolwentów
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201582,4%
absolwenci z roku 201665,4%
absolwenci z roku 201775,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201594,1%52,9%
absolwenci z roku 201657,7%34,6%
absolwenci z roku 201765,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku8,3%1,9%4,2%
w II roku2,9%0,0%
w III roku6,5%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,820,310,40
w II roku0,240,00
w III roku0,60
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20157,1312,69
absolwenci z roku 20166,478,33
absolwenci z roku 20176,314,56
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201570,6%41,2%0,0%
abs. z roku 201661,5%53,8%3,8%
abs. z roku 201755,0%45,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca49,0%42,0%35,0%
umowa o pracę30,9%28,8%31,2%
samo­zatrudnienie0,0%2,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 834 zł1 971 zł1 802 zł
w II roku2 789 zł2 722 zł
w III roku2 825 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 681 zł1 763 zł2 031 zł
w II roku2 841 zł2 553 zł
w III roku2 871 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,470,510,42
w II roku0,680,67
w III roku0,65
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności