studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Historia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-02-06
inne oceny
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia w zakresie historii. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Podczas każdego roku studiów student powinien zrealizować zajęcia uzyskują 60 punktów (ECTS). Warunkiem otrzymania stopnia licencjata jest uzyskanie 180 punktów w toku studiów, przygotowanie rozprawy dyplomowej i zdanie egzaminu licencjackiego (obrona pracy).

Podczas studiów studenci realizują kursy z wszystkich epok historycznych. Obowiązkowo wszyscy zaliczają zajęcia z historii starożytnej, archeologii Polski, historii średniowiecznej świata oraz Polski, historii powszechnej nowożytnej oraz Polski, historii XIX oraz XX wieku świata oraz Polski. Przygotowując się do pracy historyka studenci uczęszczają na zajęcia z nauk pomocniczych historii oraz vademecum historyka – zajęciach, które uczą pracy ze źródłami, ich oceną krytyczną, sposobem interpretacji. Bardzo istotne są zajęcia z odczytywania starych dokumentów. Studia uzupełniają lektoraty z łaciny oraz języka nowożytnego oraz wychowanie fizyczne.

Studenci realizują jedną z trzech specjalności: dydaktyczną przygotowującą do pracy nauczyciel, archiwistyczną przydatną w bibliotekach oraz archiwach, lub antropologię historyczną przygotowującą do wyjaśniania i rozumienia zjawisk społecznych we współczesnym świecie.

Przykłady zawodów

Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia

Dodatkowe informacje

Historia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Historia
Historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ mam zamiar ją napisać.
Autor: Winston Churchill
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014161
rok 201590
rok 201670
rok 201771
rok 201881
rok 201968
rok 202080
rok 202173
Liczba absolwentów
UJ, Historia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201598,2%
absolwenci z roku 201697,1%
absolwenci z roku 201788,7%
absolwenci z roku 201898,8%
absolwenci z roku 201992,6%
absolwenci z roku 202096,2%
absolwenci z roku 202186,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,9%79,2%
absolwenci z roku 201695,7%75,7%
absolwenci z roku 201785,9%71,8%
absolwenci z roku 201897,5%81,5%
absolwenci z roku 201986,8%69,1%
absolwenci z roku 202091,2%48,8%
absolwenci z roku 202183,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,2%0,4%1,2%0,9%0,9%1,5%1,2%0,8%
w II roku2,0%0,2%0,4%0,1%0,8%2,6%1,4%
w III roku4,4%5,1%2,4%2,6%3,1%5,9%
w IV roku2,7%2,9%1,9%7,0%1,6%
w V roku2,0%5,5%8,7%4,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,190,090,060,140,260,210,180,09
w II roku0,200,020,030,030,350,370,19
w III roku0,641,040,670,440,471,07
w IV roku0,490,710,531,270,27
w V roku0,361,371,871,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,4230,94
absolwenci z roku 201527,3732,39
absolwenci z roku 201629,4131,46
absolwenci z roku 201721,0126,98
absolwenci z roku 201822,6226,76
absolwenci z roku 201920,9620,62
absolwenci z roku 202015,2117,33
absolwenci z roku 20212,324,29
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,0%11,2%2,5%
abs. z roku 201514,3%9,2%1,2%
abs. z roku 201612,9%8,6%1,4%
abs. z roku 201731,0%23,9%0,0%
abs. z roku 201825,9%16,0%0,0%
abs. z roku 201922,1%19,1%1,5%
abs. z roku 202025,0%15,0%0,0%
abs. z roku 202134,2%23,3%5,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca12,2%8,5%6,1%16,8%11,3%15,3%12,7%25,8%
umowa o pracę9,1%6,2%2,5%13,3%8,3%13,7%9,0%13,9%
samo­zatrudnienie2,3%0,5%1,4%0,0%0,0%0,1%0,0%2,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 759 zł1 420 zł1 466 zł2 477 zł1 179 zł2 270 zł2 053 zł1 947 zł
w II roku2 241 zł1 896 zł2 175 zł2 253 zł2 043 zł2 553 zł2 352 zł
w III roku2 617 zł2 498 zł2 377 zł3 011 zł2 732 zł3 269 zł
w IV roku3 099 zł3 367 zł3 214 zł3 701 zł3 731 zł
w V roku3 772 zł3 832 zł3 882 zł4 815 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 328 zł1 594 zł1 285 zł2 907 zł1 609 zł2 329 zł2 828 zł2 163 zł
w II roku2 870 zł2 143 zł2 544 zł3 255 zł2 518 zł2 783 zł2 869 zł
w III roku3 030 zł2 799 zł2 778 zł3 369 zł3 126 zł3 405 zł
w IV roku3 326 zł3 504 zł3 420 zł4 081 zł3 941 zł
w V roku3 962 zł3 906 zł4 087 zł5 128 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,390,350,550,250,440,380,32
w II roku0,540,450,500,470,390,470,38
w III roku0,620,550,520,580,490,51
w IV roku0,690,690,650,670,61
w V roku0,780,740,730,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/historia

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Rekrutacja
Adres: ul. Gołębia 24, pok. 18,
31-007 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności