Kraków, Polska

Kognitywistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
W trakcie realizacji studiów studenci będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z podstawowymi pojęciami, metodami, koncepcjami i podejściami stosowanymi w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznymi próbami ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki (m.in. problemem psychofizycznym), współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką (filozofia umysłu, informacji) jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. 

W trakcie zajęć oferowanych w ramach ścieżki specjalizacyjnej studenci będą mieli także okazję zdobyć wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym i zapoznać się z podstawami dziedzin nauki związanych z kognitywistyką: psychologii poznawczej, neuronauki (nauki o układzie nerwowym), neurokognitywistyki, psychologii emocji, psycholingwistyki, informatyki i sztucznej inteligencji.

Absolwent kognitywistyki powinien posiadać umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami. Będzie potrafił przy rozwiązywaniu problemów posługiwać się logiką, metodami analizy psychologicznej i społecznej oraz kompetencjami z zakresu biologicznych podstaw działania mózgu ludzkiego przy użyciu różnych urządzeń obliczeniowych w tym sieci neuronowych. Będzie przygotowany do pracy związanej między innymi z modelowaniem zachowania się osoby-użytkownika w systemach interakcyjnych w sferze publicznej jak i indywidualnej, w dziedzinach związanych z ergonomią i komputerowych wspomaganiem procesu pracy i edukacji.

Dodatkowe informacje

Kognitywistyka
Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201423
rok 201522
rok 201639
rok 201727
Liczba absolwentów
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201482,6%
absolwenci z roku 201581,8%
absolwenci z roku 201659,0%
absolwenci z roku 201722,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201456,5%30,4%
absolwenci z roku 201581,8%59,1%
absolwenci z roku 201653,8%25,6%
absolwenci z roku 201722,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,0%0,0%0,0%3,1%
w II roku0,7%0,0%0,2%
w III roku0,4%0,0%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,000,000,000,50
w II roku0,110,000,04
w III roku0,050,00
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,2926,64
absolwenci z roku 201525,1528,40
absolwenci z roku 20169,4210,92
absolwenci z roku 20172,141,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201421,7%8,7%4,3%
abs. z roku 20159,1%0,0%0,0%
abs. z roku 201620,5%20,5%0,0%
abs. z roku 201725,9%18,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca15,6%1,1%13,7%18,0%
umowa o pracę8,3%0,0%12,8%13,0%
samo­zatrudnienie3,6%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 650 zł3 461 zł2 649 zł
w II roku2 264 zł4 038 zł
w III roku2 426 zł3 821 zł
w IV roku3 100 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 628 zł3 654 zł
w II roku3 290 zł4 051 zł
w III roku3 296 zł3 996 zł
w IV roku4 147 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,620,780,58
w II roku0,530,91
w III roku0,540,76
w IV roku0,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności