Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Logistyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
LOGISTYKA jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Mobilność ta może być rozpatrywana w dwojakim wymiarze. Z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania w gospodarce i społeczeństwie różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności, z czego wynika konieczność ich szybkiej operacjonalizacji i transferu do odbiorców. Z drugiej zaś wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób, prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie.

Studia z zakresu logistyki (stanowiącej zasadniczy element dziedziny określanej często jako TSL – transport, spedycja, logistyka) mają charakter interdyscyplinarny, łączący różne aspekty systemu: człowiek – otoczenie gospodarcze – innowacje. W ramach studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami ekonomicznymi, informatycznymi, transportowymi i prawnymi, odwołującymi się do gospodarki towarowej oraz funkcjonowania rynków dostawców i odbiorców dóbr oraz usług. Studia umiejscowione są w podstawowym obszarze wiedzy – w naukach społecznych.

Absolwenci kierunku logistyka dołączą do grona specjalistów o specyficznych, praktycznych kompetencjach ekonomicznych, zdolnych do organizowania efektywnych przedsiębiorstw logistycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym obszarze.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka powinien uzyskać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie predystynuje absolwentów kierunku Logistyka do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów odnoszących się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Absolwenci kierunku Logistyka są także przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występuje konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych (ćwiczeniowych i laboratoryjnych), realizowanych w pomieszczeniach uczelni i współpracujących z WE przedsiębiorstw i instytucji.

Program studiów jest dostosowany do wymagań, jakie stawia współczesna gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, organizacji procesów logistycznych oraz prowadzenia działalności biznesowej w dziedzinie logistyki, w warunkach nowej gospodarki, cechującej się wysokim wykorzystaniem rozwiązań opartych na infrastrukturze teleinformatycznej i specyfice Internetu.

Ocena programowa PKA

Data: 0017-09-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku logistyka studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.
Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”. Pozostałe kryteria uzyskały oceną „w pełni”.
Logistyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie.
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Polityka Prywatności