Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Kreatywność społeczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia na nowatorskim kierunku "kreatywność społeczna" są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy - takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

Absolwenci nabędą interdyscyplinarną wiedzę, kompetencje i umiejętności obejmujące między innymi:
 • znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej;
 • wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne;
 • zasad skutecznego działania;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii kreatywności;
 • zdolność podejmowania działań skutecznych i efektywnych;
 • umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego;
 • zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych;
 • umiejętność praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych;
 • zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych;
 • wiedzę na temat różnych sposobów praktycznego wykorzystania logiki oraz innych rodzajów argumentacji oraz umiejętności w zakresie ich praktycznego stosowania; umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego;
 • doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie zajęć warsztatowych; doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie miesięcznych praktyk odbywanych w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.

Absolwenci będą przygotowani do uszczegółowienia oraz uzupełnienia swych kompetencji na wybranych studiach drugiego stopnia, w szczegółowych dyscyplinach humanistycznych i społecznych (takich np. jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego itp.).

Posiadając kreatywne umiejętności praktyczne, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy, liderzy i konsultanci ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych, pracownicy innych pokrewnych instytucji publicznych i kulturalnych - oraz we wszystkich innych zawodach (zwłaszcza po uzupełnieniu wykształcenia na wybranych studiach II stopnia), w których stawia się na twórcze i innowacyjne postawy i działania.

Ceniona przez pracodawców umiejętność kreatywnego myślenia i działania - wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej - będzie wyznaczała konkurencyjną pozycję absolwentów na dynamicznym i otwartym na innowacyjność współczesnym rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Kreatywność
Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) – proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.
Polityka Prywatności