studialicencjackie.info
Lublin, Polska

Logopedia z audiologią

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia licencjackie na stronie UMCS:
rekrutacja.umcs.pl/studia-i-stopnia/
Jest to kierunek unikatowy i jedyny w Polsce, prowadzony przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarsza w kraju placówka naukowa zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Absolwent studiów powinien być przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. Powinien posiąść praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwi mu pracę logopedy także w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej).

Przykłady zawodów

Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.
Organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły (placówki), zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy; prowadzi badania diagnostyczno-prognostyczne oraz zajęcia logopedyczne, mające na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy głośnej i pisma; prowadzi działania profilaktyczne oraz współpracuje z najbliższym środowiskiem dzieci i młodzieży, w celu osiągnięcia trwałego sukcesu terapeutycznego, dba o sprawność językową dzieci i młodzieży z zaburzoną komunikacją językową.

Dodatkowe informacje

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201451
rok 201550
rok 201666
rok 201760
rok 201851
rok 201955
rok 202060
rok 202160
Liczba absolwentów
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201598,0%
absolwenci z roku 201698,5%
absolwenci z roku 201795,0%
absolwenci z roku 201886,3%
absolwenci z roku 201992,7%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202198,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201598,0%96,0%
absolwenci z roku 201697,0%90,9%
absolwenci z roku 201793,3%86,7%
absolwenci z roku 201884,3%82,4%
absolwenci z roku 201989,1%81,8%
absolwenci z roku 202098,3%90,0%
absolwenci z roku 202193,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,3%0,2%0,5%1,0%2,1%2,0%0,0%0,4%
w II roku2,3%0,7%0,3%0,7%0,2%2,6%0,3%
w III roku5,1%4,0%4,9%5,6%3,8%3,9%
w IV roku4,4%1,7%1,4%1,1%0,7%
w V roku2,9%0,2%1,0%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,020,020,040,130,320,200,000,07
w II roku0,240,090,040,070,030,260,04
w III roku0,580,490,680,760,390,51
w IV roku0,450,340,180,130,17
w V roku0,320,030,180,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,4421,71
absolwenci z roku 201520,1824,45
absolwenci z roku 201618,3522,72
absolwenci z roku 201718,5319,97
absolwenci z roku 201817,4720,71
absolwenci z roku 201916,9619,71
absolwenci z roku 202017,2418,51
absolwenci z roku 20216,077,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201429,4%23,5%0,0%
abs. z roku 201516,0%6,0%0,0%
abs. z roku 201627,3%21,2%1,5%
abs. z roku 201728,3%23,3%0,0%
abs. z roku 201835,3%29,4%2,0%
abs. z roku 201927,3%18,2%0,0%
abs. z roku 202030,0%25,0%0,0%
abs. z roku 202138,3%28,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca13,7%6,3%12,2%14,4%23,2%16,4%18,1%16,7%
umowa o pracę11,8%4,2%11,0%12,8%20,3%13,5%15,8%12,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,3%0,0%1,6%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 000 zł802 zł905 zł1 098 zł2 233 zł1 471 zł1 317 zł1 551 zł
w II roku1 797 zł1 296 zł932 zł1 501 zł2 035 zł2 075 zł1 761 zł
w III roku2 418 zł2 598 zł2 670 zł3 035 zł3 227 zł3 497 zł
w IV roku2 913 zł3 233 zł3 330 zł3 782 zł4 100 zł
w V roku3 548 zł3 398 zł4 078 zł4 352 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 052 zł1 796 zł968 zł1 238 zł2 518 zł1 784 zł1 523 zł1 893 zł
w II roku2 333 zł1 404 zł1 046 zł1 622 zł2 867 zł2 363 zł2 397 zł
w III roku2 457 zł2 486 zł2 535 zł3 011 zł3 028 zł3 243 zł
w IV roku2 839 zł3 074 zł3 248 zł3 572 zł3 642 zł
w V roku3 290 zł3 198 zł3 883 zł4 058 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia z audiologią - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,260,190,250,280,500,330,260,26
w II roku0,450,340,230,340,440,400,32
w III roku0,610,620,610,660,650,61
w IV roku0,710,720,710,770,75
w V roku0,780,710,780,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Logopedia z audiologią (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80


 


Polityka Prywatności