państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Lublin, Polska

Animacja kultury

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Ma możliwość uzyskania tytułu magistra, kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia na UMCS lub na innej uczelni.

Absolwent kierunku Animacja kultury będzie mógł podejmować pracę między innymi w:

  • urzędach administracji państwowej i samorzadowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • państwowych instytucjach kultury oraz samorządowych placówkach kultury;
  • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna, fundacjach kulturalnych;
  • prywatnych agencjach, samodzielnych firmach prowadzacych impresariat twórców i zespołów artystycznych, itp.
Zakres (ścieżki, specjalności):

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201535
rok 201638
rok 201726
Liczba absolwentów
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201585,7%
absolwenci z roku 201694,7%
absolwenci z roku 201742,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201580,0%48,6%
absolwenci z roku 201694,7%47,4%
absolwenci z roku 201738,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku3,6%1,8%1,0%
w II roku2,9%2,4%
w III roku15,7%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,450,140,08
w II roku0,340,20
w III roku2,12
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201518,2621,32
absolwenci z roku 20168,487,93
absolwenci z roku 20172,003,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201531,4%17,1%5,7%
abs. z roku 201636,8%26,3%2,6%
abs. z roku 201723,1%15,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca13,3%24,6%14,0%
umowa o pracę8,3%16,7%11,1%
samo­zatrudnienie4,3%2,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 611 zł1 422 zł1 607 zł
w II roku2 221 zł1 508 zł
w III roku1 833 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 501 zł1 621 zł2 140 zł
w II roku2 180 zł1 669 zł
w III roku2 379 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,430,360,40
w II roku0,550,35
w III roku0,44
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności