Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Kognitywistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Kognitywistyka (nauki o poznaniu) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie (m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja etc.) w terminach: filozofii, psychologii, neurofizjologii; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami. Oferujemy kandydatom studia których głównymi (choć nie jedynymi) tematami będą:

  • język i znak: jako środki komunikacji, poznawania świata, kreowania jego obrazu, oraz
  • tworzenie elementów “sztucznie inteligentnych” systemów posługujących się językiem i znakami. Studenci mają możliwość współkształtowania programu studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W doborze kursów i ich tematyki studentów wspierać będą ich “opiekunowie naukowi” (tutorzy). System taki umożliwi wybór jednej z poniższych “ścieżek kształcenia”:
    • ścieżka Sztuczna inteligencja i logika
    • ścieżka Znak, język i komunikacja

Część kursów prowadzonych będzie w języku angielskim. Ponadto naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus oraz kontakt z badaczami z zagranicznych ośrodków naukowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze IT (dzięki znajomości zasad programowania, umiejętności administracji sieciami komputerowymi czy systemami operacyjnymi). Może podjąć pracę w mass-mediach, agencjach reklamowych czy public relations, zwłaszcza na stanowiskach wymagających kreatywności i znajomości zasad kształtowania postaw i opinii oraz zasad komunikowania się. Uzyskana wiedza, umiejętności i postawy dają również podstawę do podjęcia pracy wymagającej umiejętności analitycznych, znajomości języka angielskiego, pracy w zespole. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia w zakresie kognitywistyki lub jednej z dyscyplin tworzących kognitywistykę.

Dodatkowe informacje

Kognitywistyka
Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201544
rok 201630
rok 201724
Liczba absolwentów
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201586,4%
absolwenci z roku 201673,3%
absolwenci z roku 201750,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201575,0%43,2%
absolwenci z roku 201660,0%26,7%
absolwenci z roku 201750,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,7%0,8%4,2%
w II roku1,9%3,5%
w III roku8,5%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,170,080,58
w II roku0,180,59
w III roku1,43
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201519,2623,90
absolwenci z roku 201610,5913,00
absolwenci z roku 20172,670,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201536,4%6,8%0,0%
abs. z roku 201633,3%10,0%0,0%
abs. z roku 201725,0%12,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca9,3%16,9%12,7%
umowa o pracę2,8%7,5%11,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku978 zł1 078 zł1 139 zł
w II roku1 727 zł1 150 zł
w III roku1 878 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 919 zł1 571 zł1 878 zł
w II roku2 053 zł1 549 zł
w III roku2 795 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,270,290,26
w II roku0,430,27
w III roku0,44
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności