Łódź, Polska

Analityka biznesu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl

Celem kierunku Analityka biznesu jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących różnorodne analizy na potrzeby biznesu. Kierunek oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Kierunek zaprojektowany został z myślą o osobach, które chcą pracować na stanowiskach samodzielnych specjalistów/analityków w przedsiębiorstwach. Osoby te będą przygotowane do sporządzania dla kierownictw przedsiębiorstw analiz niezbędnych w podejmowaniu decyzji. Absolwenci kierunku będą także posiadali wiedzę i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie własnej działalności biznesowej. Kierunek przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów menedżerskich drugiego stopnia w obszarze zarządzania i finans w przedsiębiorstwa.

Adresaci kierunku

Adresatami kierunku Analityka biznesu są absolwenci szkół średnich - przyszli liderzy biznesu, którzy chcą związać swoje kariery zawodowe z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i "na własny rachunek". W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości. Kierunek ten może stanowić podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) na specjalnościach w obszarach zarządzania i finansów, których ukończenie stanowi warunek do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201525
rok 201655
rok 201754
Liczba absolwentów
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201568,0%
absolwenci z roku 201678,1%
absolwenci z roku 201751,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201564,0%52,0%
absolwenci z roku 201674,5%49,1%
absolwenci z roku 201755,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku3,7%1,3%3,0%
w II roku6,0%1,7%
w III roku7,5%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,360,160,43
w II roku0,780,28
w III roku1,21
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201514,0014,44
absolwenci z roku 20166,956,99
absolwenci z roku 20172,072,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201536,0%28,0%0,0%
abs. z roku 201661,8%49,1%10,9%
abs. z roku 201770,4%59,2%11,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca25,3%42,9%54,8%
umowa o pracę17,0%34,8%45,2%
samo­zatrudnienie0,0%7,2%9,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 716 zł2 160 zł2 307 zł
w II roku2 589 zł2 721 zł
w III roku3 224 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 124 zł2 250 zł2 466 zł
w II roku2 968 zł2 755 zł
w III roku3 810 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,430,560,54
w II roku0,620,66
w III roku0,75
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności