Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Analityka biznesu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/

Celem kierunku Analityka biznesu jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących różnorodne analizy na potrzeby biznesu. Kierunek oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Kierunek zaprojektowany został z myślą o osobach, które chcą pracować na stanowiskach samodzielnych specjalistów/analityków w przedsiębiorstwach. Osoby te będą przygotowane do sporządzania dla kierownictw przedsiębiorstw analiz niezbędnych w podejmowaniu decyzji. Absolwenci kierunku będą także posiadali wiedzę i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie własnej działalności biznesowej. Kierunek przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów menedżerskich drugiego stopnia w obszarze zarządzania i finans w przedsiębiorstwa.

Adresaci kierunku

Adresatami kierunku Analityka biznesu są absolwenci szkół średnich - przyszli liderzy biznesu, którzy chcą związać swoje kariery zawodowe z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i "na własny rachunek". W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości. Kierunek ten może stanowić podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) na specjalnościach w obszarach zarządzania i finansów, których ukończenie stanowi warunek do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201526
rok 201655
Liczba absolwentów
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201569,2%
absolwenci z roku 201676,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201565,4%0,0%
absolwenci z roku 201663,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku4,2%1,3%
w II roku7,7%
w III roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,400,16
w II roku1,02
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201511,8413,20
absolwenci z roku 20163,513,41
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201538,5%26,9%0,0%
abs. z roku 201661,8%49,1%10,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca27,2%42,8%
umowa o pracę16,3%34,6%
samo­zatrudnienie0,0%7,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 591 zł2 120 zł
w II roku2 447 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 120 zł2 205 zł
w II roku2 944 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka biznesu - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,400,56
w II roku0,62
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka biznesu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Łodzi
AHE_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie
wseit_boks.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności