studialicencjackie.info
Łódź, Polska

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-02-10
inne oceny

Studia mają charakter praktyczny. Przedmioty praktyczne są skorelowane z zajęciami kierunkowymi. Student zapozna się z praktyką funkcjonowania administracji lokalnej i centralnej oraz instytucji tworzących system ochronny i obronny państwa. Znaczna część wiedzy zostanie przekazana poprzez zajęcia warsztatowe z zakresu sztuki przetrwania, technik obrony osobistej i strzelectwa, ratownictwa medycznego, negocjacji oraz komunikacji społecznej.

Studenci bezpieczeństwa narodowego będą odbywać sporo praktyk przypisanych do zajęć, ale również będących ich wyborem wśród różnych służb cywilnych i mundurowych. Mamy w tym zakresie podpisane już stosowne umowy. Ale tę ofertę praktyk chcemy jeszcze rozszerzać o inne instytucje zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwenci tego kierunku będą mogli być zatrudniani m. in. w instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych, ale także w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych. Zajęcia na studiach zostały tak dobrane, aby spełnić oczekiwania pracodawców, którzy spodziewają się, aby absolwenci byli przygotowani nie tylko w zakresie teorii. Dlatego w planie studiów przewidziano długoterminowe, bo 3-miesięczne praktyki w wybranych instytucjach. Część zajęć dotyczy również zagadnień międzynarodowych, ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby we współczesnym świecie państwo mogło funkcjonować i budować poczucie bezpieczeństwa bez tego ważnego aspektu funkcjonowania kraju. Dlatego absolwent zapozna się również ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, zagrożeniami ale i systemem bezpieczeństwa międzynarodowego - mówi prof. Robert Łoś z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, współtwórca nowego kierunku studiów.
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę ogólną interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe – stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
Bezpieczeństwo
Kiedy szczęście, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie drugiej osoby jest dla ciebie tak samo (lub bardziej) ważne jak twoje własne, wtedy możesz powiedzieć, że kochasz tę osobę.
Autor: Harry Stack Sullivan
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201992
rok 202032
rok 202134
Liczba absolwentów
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201979,3%
absolwenci z roku 202071,9%
absolwenci z roku 202182,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201975,0%55,4%
absolwenci z roku 202068,8%34,4%
absolwenci z roku 202179,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,7%8,9%2,0%
w II roku1,3%4,7%
w III roku2,9%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,481,420,35
w II roku0,200,79
w III roku0,50
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201912,9213,21
absolwenci z roku 20206,078,41
absolwenci z roku 20213,185,27
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201955,4%46,7%1,1%
abs. z roku 202075,0%62,5%0,0%
abs. z roku 202158,8%38,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca36,3%46,1%33,3%
umowa o pracę29,5%39,1%24,5%
samo­zatrudnienie0,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 190 zł2 247 zł2 614 zł
w II roku2 733 zł2 925 zł
w III roku3 295 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 408 zł2 612 zł3 307 zł
w II roku2 934 zł3 032 zł
w III roku3 520 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UŁ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,410,47
w II roku0,510,50
w III roku0,57
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŁ, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności