studialicencjackie.info
Olsztyn, Polska

Socjologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-01-27
inne oceny
Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze ogólnosocjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu wymienionych specjalności. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej samorządowej, organizacjach społecznych, gospodarczych i różnego typu mediach. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.

Socjologia 40+ jest natomiast ofertą skierowaną do osób pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności oferowane na kierunku SocjoLogia ale w formie dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wskazanej grupy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
 • urzędach i instytucjach publicznych (państwowych, samorządowych, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych);
 • mediach (prasie, radiu, telewizji);
 • agencjach public relations i w agencjach reklamowych;
 • firmach doradztwa personalnego;
 • instytucjach kulturalno - oświatowych;
 • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach badawczych;
 • Instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO);
 • partiach politycznych i sztabach wyborczych;
 • organizacjach rządowych i pozarządowych;
 • małych firmach i wielkich korporacjach;
 • podjąć samozatrudnienie.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Socjologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201472
rok 201519
rok 201612
rok 201721
rok 201833
rok 201924
rok 202118
rok 202214
Liczba absolwentów
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,9%
absolwenci z roku 201683,3%
absolwenci z roku 201761,9%
absolwenci z roku 201854,5%
absolwenci z roku 201966,7%
absolwenci z roku 202155,6%
absolwenci z roku 202250,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,4%42,1%
absolwenci z roku 201683,3%58,3%
absolwenci z roku 201761,9%28,6%
absolwenci z roku 201851,5%42,4%
absolwenci z roku 201962,5%37,5%
absolwenci z roku 202155,6%16,7%
absolwenci z roku 202250,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,6%3,9%6,9%6,3%5,3%1,4%4,6%15,5%
w II roku4,4%2,6%1,4%6,0%3,0%1,4%0,0%
w III roku16,1%3,9%6,2%4,4%4,0%2,4%
w IV roku11,3%10,1%7,6%4,0%4,8%2,1%
w V roku6,6%14,0%2,8%7,5%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,200,501,371,290,340,672,58
w II roku0,260,300,131,630,940,360,00
w III roku1,280,290,730,990,910,25
w IV roku1,311,591,080,680,780,46
w V roku1,022,140,223,280,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,3922,20
absolwenci z roku 201518,8323,06
absolwenci z roku 201617,0024,91
absolwenci z roku 20171,763,74
absolwenci z roku 20185,9010,27
absolwenci z roku 20199,3010,39
absolwenci z roku 20215,124,58
absolwenci z roku 20222,102,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%33,3%1,4%
abs. z roku 201542,1%26,3%0,0%
abs. z roku 201633,3%8,3%0,0%
abs. z roku 201795,2%81,0%14,3%
abs. z roku 201875,8%57,6%6,1%
abs. z roku 201966,7%62,5%0,0%
abs. z roku 202177,8%55,6%5,6%
abs. z roku 202271,4%64,3%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca35,6%20,2%23,6%84,9%63,4%48,6%60,2%50,6%
umowa o pracę24,1%11,8%5,6%72,6%49,5%44,4%39,8%46,4%
samo­zatrudnienie1,2%0,0%0,0%6,3%6,1%0,0%5,6%0,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 290 zł1 054 zł927 zł2 734 zł3 401 zł3 017 zł3 964 zł3 235 zł
w II roku1 602 zł1 834 zł1 554 zł3 277 zł4 236 zł3 558 zł4 804 zł
w III roku1 951 zł2 252 zł2 580 zł3 872 zł4 153 zł4 546 zł
w IV roku2 456 zł2 337 zł3 037 zł4 362 zł4 563 zł5 578 zł
w V roku2 818 zł2 610 zł3 566 zł5 340 zł5 775 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 492 zł1 324 zł2 818 zł3 999 zł2 963 zł4 082 zł3 416 zł
w II roku1 875 zł1 912 zł1 960 zł3 529 zł4 571 zł3 656 zł4 897 zł
w III roku2 290 zł2 506 zł2 668 zł4 071 zł4 600 zł4 549 zł
w IV roku2 699 zł2 454 zł3 303 zł4 472 zł5 206 zł5 667 zł
w V roku2 899 zł2 737 zł3 831 zł5 201 zł5 903 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,290,250,610,750,610,670,48
w II roku0,450,510,390,680,850,650,71
w III roku0,520,580,600,750,770,77
w IV roku0,620,550,640,780,770,85
w V roku0,650,570,680,870,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności