studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Nauczanie matematyki i informatyki

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Matematyka - zawody - matematyk
Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu informatyka w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając o wykształcenie u uczniów umiejętności określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu informatyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Matematyka - zawody - nauczyciel matematyki
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Matematyka - zawody - nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu matematyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Dodatkowe informacje

Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Nauczanie
Ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące i emocjonalnie monotonne lekcje po prostu nie zostaną zapamiętane.
Autor: Launa Ellison, What Does The Brain Have To Do With Learning?
Nauczanie
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli;
O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.
Autor: Alexander Pope, Moral Essays

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201811
rok 201920
rok 202019
rok 202124
rok 202217
Liczba absolwentów
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202089,5%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201881,8%54,5%
absolwenci z roku 201995,0%60,0%
absolwenci z roku 202089,5%68,4%
absolwenci z roku 202195,8%54,2%
absolwenci z roku 202288,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,8%0,4%0,0%0,3%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,7%
w III roku0,0%2,1%1,8%
w IV roku2,3%2,5%
w V roku5,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,590,040,000,060,00
w II roku0,000,000,000,15
w III roku0,000,310,47
w IV roku1,660,35
w V roku5,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20184,304,70
absolwenci z roku 201912,9513,00
absolwenci z roku 202012,6813,06
absolwenci z roku 20217,798,33
absolwenci z roku 20225,575,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201881,8%81,8%0,0%
abs. z roku 201960,0%60,0%0,0%
abs. z roku 202052,6%47,4%5,3%
abs. z roku 202179,2%75,0%0,0%
abs. z roku 202270,6%64,7%5,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca71,2%43,3%44,3%53,1%46,1%
umowa o pracę70,5%43,3%38,6%52,4%41,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%5,3%0,0%4,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 974 zł2 428 zł2 863 zł3 670 zł3 646 zł
w II roku3 763 zł3 520 zł3 769 zł4 806 zł
w III roku4 835 zł3 887 zł4 583 zł
w IV roku4 925 zł4 696 zł
w V roku5 469 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 040 zł2 428 zł2 886 zł3 874 zł3 646 zł
w II roku3 754 zł3 520 zł3 769 zł4 753 zł
w III roku4 831 zł4 068 zł4 568 zł
w IV roku4 919 zł4 874 zł
w V roku6 016 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki - UAM, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,690,500,530,640,57
w II roku0,830,670,640,75
w III roku0,980,670,71
w IV roku0,890,72
w V roku0,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UAM, Nauczanie matematyki i informatyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności