Szczecin, Polska

Stosunki międzynarodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-07-08
inne oceny
Strona www uczelni: usz.edu.pl
Jeśli chcesz
 • doskonale rozumieć politykę międzynarodową i gospodarkę światową,
 • umieć analizować otaczający świat z uwzględnieniem perspektywy
 • historycznej i współczesnej w skali międzynarodowej,
 • znać tajniki skutecznego komunikowania się, negocjowania
 • i przekonywania,
 • biegle posługiwać się jednym językiem obcym oraz biernie językiem
 • specjalistycznym z zakresu studiowanej specjalizacji,
 • swobodnie korzystać z komputera i światowej pajęczyny,
 • mieć szansę na szeroki rozwój intelektualny i fizyczny...
Najlepszym wyborem są studia na Stosunkach Międzynarodowych
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie.

W trakcie studiów…
 • spotkasz się z wybitnymi naukowcami z różnych ośrodków akademickich polskich i europejskich, politykami regionalnymi, polskimi i unijnymi, dyplomatami, ekonomistami, prawnikami,
 • będziesz miał możliwość odbywania części studiów za granicą oraz stażów i praktyk w kraju i za granicą,
 • będziesz korzystał z jednej z najlepszych w Polsce bazy lokalowej, stałego dostępu do Internetu,
 • otrzymasz zaproszenie do współpracy z 8 studenckimi kołami naukowymi współpracującymi z różnymi instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.
A po studiach….
 • będziesz mógł rozpocząć przygodę życiową w dyplomacji, polityce,
 • administracji, a nawet w służbach specjalnych,
 • nasi absolwenci już dziś pracują w administracji państwowej
 • i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub
 • krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi programu studiów, absolwent jest również przygotowany do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych, np. w instytucjach politycznych, administracyjnych, finansowych, oświatowych, kulturalnych.

Dodatkowe informacje

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201436
rok 201520
rok 201616
rok 201713
Liczba absolwentów
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201480,6%
absolwenci z roku 201595,0%
absolwenci z roku 201656,2%
absolwenci z roku 201753,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201475,0%61,1%
absolwenci z roku 201585,0%50,0%
absolwenci z roku 201643,8%18,8%
absolwenci z roku 201753,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku5,8%2,5%1,6%3,8%
w II roku0,0%0,4%0,0%
w III roku4,6%3,2%
w IV roku1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,320,280,170,62
w II roku0,000,020,00
w III roku0,560,69
w IV roku0,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,3824,67
absolwenci z roku 201513,6714,87
absolwenci z roku 201611,0010,25
absolwenci z roku 20175,225,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201430,6%16,7%0,0%
abs. z roku 201545,0%30,0%5,0%
abs. z roku 201637,5%37,5%0,0%
abs. z roku 201769,2%61,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca11,8%28,8%23,4%42,2%
umowa o pracę6,5%21,7%20,8%35,8%
samo­zatrudnienie0,0%1,7%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku870 zł1 694 zł1 998 zł2 181 zł
w II roku1 488 zł2 465 zł2 841 zł
w III roku1 881 zł2 769 zł
w IV roku2 550 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 317 zł2 238 zł2 078 zł2 274 zł
w II roku1 643 zł2 505 zł2 783 zł
w III roku2 053 zł2 968 zł
w IV roku2 634 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,240,460,540,47
w II roku0,410,600,72
w III roku0,500,64
w IV roku0,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
US, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności