państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Szczecin, Polska

Historia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-07-11
inne oceny
Strona www uczelni: usz.edu.pl
Jeśli chcesz
 • doskonale rozumieć przeszłość świata, swojego kraju i regionu,
 •  umieć analizować otaczający świat z uwzględnieniem perspektywy
 • historycznej i współczesnej,
 • znać tajniki skutecznego komunikowania się, negocjowania i
 • przekonywania oraz wychowania,
 • wiedzieć wszystko o korzeniach naszej kultury,
 • biegle posługiwać się językiem nowożytnym oraz nauczyć się czytać i pisać w języku Cezara i Tacyta,
 • swobodnie korzystać z komputera i światowej pajęczyny,
 • mieć szansę na szeroki rozwój intelektualny i fizyczny...
Najlepszym wyborem są studia na HISTORII w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie.

W trakcie studiów…
spotkasz się z wybitnymi naukowcami z różnych ośrodków akademickich polskich i europejskich,
będziesz miał możliwość odbywania części studiów za granicą oraz stażów i praktyk w kraju i za granicą,
będziesz korzystał z najlepszej w Polsce bazy lokalowej, stałego dostępu do Internetu,
otrzymasz zaproszenie do współpracy z 8 studenckimi kołami naukowymi współpracującymi z różnymi instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

A po studiach….
 • będziesz mógł pracować w służbie państwowej albo na własną rękę jako archiwista, nauczyciel lub ekspert w dziedzinie regionalnej,
 • a może zechcesz rozpocząć przygodę życiową w polityce, administracji, obronności, a nawet w służbach specjalnych,
 • dzięki wszechstronnemu wykształceniu nasi absolwenci są też
 • przygotowani do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z nauką historyczną, np. w biznesie i finansach, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, kulturze i oświacie.

Przykłady zawodów

Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Dodatkowe informacje

Historia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest powieścią, która się zdarzyła.
Autor: Jules de Goncourt
Historia
Historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ mam zamiar ją napisać.
Autor: Winston Churchill
Historia
Każdy dąży do tego samego, mimo to wiele jest wersji historii.
Autor: Sulejman Wspaniały, cyt. za: Jerzy S. Łątka, Sulejman II Wspaniały, Warszawa 2004.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201425
rok 201516
rok 201615
rok 201714
Liczba absolwentów
US, Historia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201496,0%
absolwenci z roku 201581,2%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201785,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201492,0%60,0%
absolwenci z roku 201581,2%43,8%
absolwenci z roku 2016100,0%53,3%
absolwenci z roku 201792,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
US, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,0%8,3%0,0%1,6%
w II roku0,3%2,6%0,0%
w III roku9,7%3,4%
w IV roku9,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
US, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,000,840,000,26
w II roku0,040,250,00
w III roku1,130,31
w IV roku2,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
US, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,0924,55
absolwenci z roku 201511,6717,43
absolwenci z roku 201615,8910,60
absolwenci z roku 20174,004,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
US, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
US, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201448,0%28,0%4,0%
abs. z roku 201556,2%25,0%6,2%
abs. z roku 201620,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201764,3%42,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
US, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca26,3%26,0%8,9%39,6%
umowa o pracę16,7%10,4%8,9%30,7%
samo­zatrudnienie4,0%3,6%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
US, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
US, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku891 zł1 058 zł2 222 zł1 306 zł
w II roku1 594 zł1 967 zł1 280 zł
w III roku1 794 zł2 711 zł
w IV roku2 195 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
US, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 324 zł1 057 zł2 222 zł1 379 zł
w II roku2 199 zł1 973 zł3 066 zł
w III roku2 253 zł2 790 zł
w IV roku2 429 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
US, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - US, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,230,290,480,29
w II roku0,410,460,28
w III roku0,410,61
w IV roku0,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
US, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
US, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności