Toruń, Polska

Biologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-09-17
inne oceny
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ?
Biologia to tradycyjna, ale stale bardzo intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki. Studia na tym kierunku wymagają od maturzystów wiedzy z biologii, zainteresowania naukami przyrodniczymi i najnowszymi odkryciami dokonanymi w biologii. Niezbędne są również wiadomości (w zakresie szkoły średniej) z chemii, fizyki i matematyki i znajomość języka angielskiego. Absolwenci kończący studia są dobrze przygotowani do pracy, wszędzie tam, gdzie wymagana jest teoretyczna i praktyczna wiedza o klasyfikacji, fizjologii, biochemii, genetyce oraz budowie zwierząt i roślin.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ NA UMK?
Pracownikami Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu są znani i cenieni naukowcy, programy studiów są systematycznie doskonalone i unowocześniane, a studenci korzystają z bogato wyposażonych laboratoriów.
Ponadto studiujący biologię na UMK mogą:
 • wybrać ciekawe specjalności, takie jak: biologia ogólna i molekularna, biologia medyczna;
 • ukończyć w trakcie studiów (na zasadzie wyboru) szereg kursów praktycznych, przygotowujących do podjęcia pracy o charakterze doświadczalnym lub laboratoryjnym (także w ośrodkach poza Toruniem);
 • tworzyć własny profil studiów przez możliwość wyboru tych przedmiotów, które ich interesują;
 • dzięki punktom kredytowym (ECTS) poszerzyć swoją wiedzę studiując na innych wydziałach lub na innych uniwersytetach europejskich i studiować w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
 • korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
 • dzięki zwiększonej liczbie godzin nauczania biegle opanować język angielski;
 • korzystać ze zbiorów bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracowni komputerowych i dostępu do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Przykładowe miejsca pracy

 • administracja państwowa związana ze środowiskiem przyrodniczym
 • agencje ds. zarządzania środowiskiem
 • agencje i fundacje (w których tworzy się ekspertyzy biologiczne)
 • firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne,  kosmetyczne
 • instytucje ochrony środowiska
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • instytucje związane z hodowlą zwierząt
 • jednostki projektowe zajmujące się przyrodą
 • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne
 • laboratoria kryminalistyczne i medycyny sądowej
 • licea ogólnokształcące
 • muzea i wykopaliska archeologiczne
 • ogrody botaniczne i zoologiczne
 • parki narodowe i krajobrazowe, lasy państwowe
 • placówki medyczne i weterynaryjne
 • placówki ochrony przyrody i edukacji ekologicznej
 • placówki oświatowe
 • polskie i zagraniczne instytucje naukowo-badawcze
 • stacje hodowli i ochrony roślin
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • szkółki oraz firmy ogrodnicze
 • uniwersytety
 • zakłady diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • zakłady produkcji i przetwórstwa żywności

Przykłady zawodów

biolog
Bada, obserwuje i poznaje organizmy roślinne i zwierzęce, ich budowę, funkcje życiowe, rozwój, rozmieszczenie geograficzne oraz zależności między nimi a środowiskiem naturalnym; klasyfikuje organizmy żywe w różne jednostki systematyczne; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie i metody działania w dziedzinie botaniki, zoologii, mikologii, biologii molekularnej, anatomii, morfologii, fizjologii, histologii, cytologii i innych lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tych obszarów w dziedzinie medycyny, weterynarii i zootechniki, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów biologii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania naukowe w zakresie biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dodatkowe informacje

Biologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny.
Biologia
Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
Biologia
(…) świat biologii niewiele różni się od świata ludzi w momencie, kiedy ci ludzie nie podlegają żadnym regułom i zasadom moralnym. Socjalne odruchy tych dzieci są zbliżone do odruchów stadnych.
Autor: Andrzej Celiński, wywiad, 2005
Biologia
Największym nieszczęściem kobiet stało się równouprawnienie. Biologia, niestety, nie poszła z postępem.
Autor: Joanna Chmielewska, Jak wytrzymać z mężczyzną
Biologia
Umysły i charaktery mężczyzn i kobiet rozjeżdżają się w kompletnie różne strony. Każdy ma swoje zdanie i twardo go broni, a tymczasem hormony buzują i choć się opieramy intelektem, w końcu wygrywa biologia. I nie wiemy, dlaczego ulegamy. To mocowanie się jest fascynujące. Potem rodzi się namiętność, która może się mienić rożnymi odcieniami. Gdy partnerzy mają żywy temperament, chęć zabawy i radości, to ich związek i seks też inaczej się układają. Czasem chciałbym zepchnąć w kąt nasz „intelektualizm” i zbliżyć się witalnością do człowieka epoki kamienia.
Autor: Ireneusz Czop, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 24 marca 2007

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201440
rok 201530
rok 201615
rok 201712
rok 201916
Liczba absolwentów
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,7%
absolwenci z roku 201686,7%
absolwenci z roku 201791,7%
absolwenci z roku 201987,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,7%73,3%
absolwenci z roku 201680,0%66,7%
absolwenci z roku 201791,7%83,3%
absolwenci z roku 201987,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,8%2,2%1,7%0,0%5,2%
w II roku1,7%0,8%2,2%0,0%
w III roku10,6%8,1%10,0%11,8%
w IV roku6,9%15,0%9,4%
w V roku3,8%9,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,060,220,170,000,48
w II roku0,160,100,140,00
w III roku0,810,901,941,52
w IV roku0,612,461,65
w V roku0,231,88
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,7327,80
absolwenci z roku 201521,7624,64
absolwenci z roku 201623,6424,18
absolwenci z roku 201722,2022,30
absolwenci z roku 20190,400,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,5%12,5%0,0%
abs. z roku 201523,3%16,7%3,3%
abs. z roku 201626,7%20,0%0,0%
abs. z roku 201716,7%16,7%0,0%
abs. z roku 201931,2%31,2%6,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
jakakolwiek praca10,8%18,9%16,7%10,4%26,0%
umowa o pracę6,5%11,1%11,1%10,4%24,0%
samo­zatrudnienie0,0%2,2%0,0%0,0%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku985 zł1 331 zł1 077 zł1 906 zł
w II roku1 285 zł1 614 zł1 950 zł1 320 zł
w III roku1 819 zł2 083 zł2 312 zł2 815 zł
w IV roku2 479 zł2 748 zł2 202 zł
w V roku3 078 zł3 243 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku1 326 zł1 223 zł1 222 zł2 118 zł
w II roku1 482 zł1 644 zł1 941 zł1 320 zł
w III roku1 910 zł2 366 zł2 752 zł2 842 zł
w IV roku2 778 zł2 790 zł2 542 zł
w V roku3 075 zł3 284 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,270,350,290,41
w II roku0,380,410,490,29
w III roku0,490,520,550,59
w IV roku0,630,630,48
w V roku0,720,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UMK, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności