Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filozofia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2013-05-23
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOZOFIĘ NA UMK?
Oto nasze najważniejsze atuty:
 • Bogate tradycje: kontynuacja działalności przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
 • Szerokie kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą; wizyty wybitnych przedstawicieli filozofii światowej.
 • Kompetentna, wysoko kwalifikowana i życzliwa kadra; wspaniała atmosfera studiowania - małe grupy seminaryjne umożliwiają indywidualne podejście wykładowców do pracy studentów.
 • Interesujące zajęcia - obok klasycznego kanonu filozoficznego (historia filozofii, teoria poznania, etyka, ontologia) kursy specjalistyczne, m.in. antropologia, bioetyka, filozofia kultury, estetyka, etyka mediów, teorie komunikacji, filozofia polityki, filozofia religii, filozofia umysłu, teoria filmu i wiele, wiele innych.
 • Przedmioty uzupełniające takie jak: warsztaty medialne, analiza tekstów, emisja głosu, trening wystąpień publicznych.
 • Studia zorganizowane w punktowym systemie doboru zajęć (ECTS) - możesz samodzielnie konstruować plan studiów.
 • Możliwość uzyskania uprawnień do nauczania etyki (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej) oraz wiedzy o społeczeństwie (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej). W przypadku uruchomienia specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia także możliwość nauczania etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych (po ukończeniu studiów I i II stopnia, specjalność nauczycielska).
 • Anglojęzyczne, francuskojęzyczne i niemieckojęzyczne translatoria (zajęcia, na których studenci uczą się tłumaczenia tekstów filozoficznych).
 • Doskonale zaopatrzona Biblioteka Wydziału Humanistycznego (z czytelnią) w tym samym budynku.
 • Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za granicą - program Erasmus: Konstancja, Getynga, Rostock (Niemcy), Grenoble (Francja).
 • Aktywnie działające dwa Koła Naukowe Studentów Filozofii.
 • Doskonała lokalizacja Instytutu w samym sercu Torunia, przepięknego miasta wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
 • Dobre warunki lokalowe, pracownia komputerowa, punkt ksero oraz bar z ciepłymi posiłkami.
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?
 • Potrafisz myśleć niekonwencjonalnie.
 • Umiesz jasno sformułować swoje myśli.
 • Przekonująco argumentujesz, łatwo przekonujesz do swoich racji.
 • Nie ma dla ciebie trudnych i niezrozumiałych tekstów.
 • Myślisz wielotorowo, nieschematycznie, potrafisz rozwiązać każdy problem.
Masz szerokie horyzonty, jesteś kreatywny i elastyczny, masz kompetencje bardzo cenne na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie filozoficzne często posiadają pracownicy reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) oraz studiach doktoranckich.

Dodatkowe informacje

Filozofia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki. Absolwent zna inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności. Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania.
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Trzeźwa filozofia nie myśli świata zmieniać, nie jej to sprawa. Usiłuje jedynie zrozumieć, dokąd on się toczy.
Autor: Bogusław Wolniewicz, O Polsce i życiu
Filozofia
Filozofia indyjska to, by użyć znanej przenośni, ogromne morze, które jest trudno przepłynąć. Żaden naród na świecie nie wydał bowiem literatury filozoficznej i religijnej, która pod względem zakresu, bogactwa i różnorodności treści dorównywałaby indyjskiej.
Autor: Erich Frauwallner
Filozofia
Filozofia przystosowana do chwili staje się chwilozofią.
Autor: Tadeusz Kotarbiński

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201612
Liczba absolwentów
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201470,8%
absolwenci z roku 201683,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201454,2%29,2%
absolwenci z roku 201650,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu1,0%3,5%
w II roku po uzyskaniu dyplomu0,3%
w III roku po uzyskaniu dyplomu2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
w I roku0,080,20
w II roku0,04
w III roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,6911,75
absolwenci z roku 20163,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201429,2%20,8%0,0%
absolwenci z roku 201650,0%16,7%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
jakakolwiek praca15,3%36,1%
umowa o pracę10,4%11,8%
samozatrudnienie0,0%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
w I roku1 160 zł1 865 zł
w II roku1 473 zł
w III roku1 777 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
w I roku1 566 zł
w II roku2 054 zł
w III roku2 610 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
w I roku0,330,48
w II roku0,40
w III roku0,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności