państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filozofia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-02-27
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOZOFIĘ NA UMK?
Oto nasze najważniejsze atuty:
 • Bogate tradycje: kontynuacja działalności przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
 • Szerokie kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą; wizyty wybitnych przedstawicieli filozofii światowej.
 • Kompetentna, wysoko kwalifikowana i życzliwa kadra; wspaniała atmosfera studiowania - małe grupy seminaryjne umożliwiają indywidualne podejście wykładowców do pracy studentów.
 • Interesujące zajęcia - obok klasycznego kanonu filozoficznego (historia filozofii, teoria poznania, etyka, ontologia) kursy specjalistyczne, m.in. antropologia, bioetyka, filozofia kultury, estetyka, etyka mediów, teorie komunikacji, filozofia polityki, filozofia religii, filozofia umysłu, teoria filmu i wiele, wiele innych.
 • Przedmioty uzupełniające takie jak: warsztaty medialne, analiza tekstów, emisja głosu, trening wystąpień publicznych.
 • Studia zorganizowane w punktowym systemie doboru zajęć (ECTS) - możesz samodzielnie konstruować plan studiów.
 • Możliwość uzyskania uprawnień do nauczania etyki (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej) oraz wiedzy o społeczeństwie (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej). W przypadku uruchomienia specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia także możliwość nauczania etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych (po ukończeniu studiów I i II stopnia, specjalność nauczycielska).
 • Anglojęzyczne, francuskojęzyczne i niemieckojęzyczne translatoria (zajęcia, na których studenci uczą się tłumaczenia tekstów filozoficznych).
 • Doskonale zaopatrzona Biblioteka Wydziału Humanistycznego (z czytelnią) w tym samym budynku.
 • Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za granicą - program Erasmus: Konstancja, Getynga, Rostock (Niemcy), Grenoble (Francja).
 • Aktywnie działające dwa Koła Naukowe Studentów Filozofii.
 • Doskonała lokalizacja Instytutu w samym sercu Torunia, przepięknego miasta wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
 • Dobre warunki lokalowe, pracownia komputerowa, punkt ksero oraz bar z ciepłymi posiłkami.
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?
 • Potrafisz myśleć niekonwencjonalnie.
 • Umiesz jasno sformułować swoje myśli.
 • Przekonująco argumentujesz, łatwo przekonujesz do swoich racji.
 • Nie ma dla ciebie trudnych i niezrozumiałych tekstów.
 • Myślisz wielotorowo, nieschematycznie, potrafisz rozwiązać każdy problem.
Masz szerokie horyzonty, jesteś kreatywny i elastyczny, masz kompetencje bardzo cenne na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie filozoficzne często posiadają pracownicy reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) oraz studiach doktoranckich.

Przykłady zawodów

Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.

Dodatkowe informacje

Filozofia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki. Absolwent zna inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności. Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania.
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Trzeźwa filozofia nie myśli świata zmieniać, nie jej to sprawa. Usiłuje jedynie zrozumieć, dokąd on się toczy.
Autor: Bogusław Wolniewicz, O Polsce i życiu
Filozofia
Filozofia traktuje o sprawach wiecznych, a kto ma do niej pęd, ten myśli o niej stale: w okopach czy na plaży, przy biurku czy na balu, w kinie, na spacerze. Dotyczy to zresztą nie tylko filozofii, lecz wszelkiej myśli prawdziwie naukowej. Taka myśl jest pasją, człowiek jest nią jakby opętany. Zapytano kiedyś Newtona, jak doszedł do swoich wielkich odkryć fizycznych. Odpowiedział: by continuous thinking, „przez nieustanne myślenie”. Dla umysłów twórczych do rzecz zwyczajna, takie po prostu są.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Wolniewicz. Zdanie własne, wywiad Tomasza Sommera
Filozofia
Filozofia zaczyna się tam, gdzie kończy się „mądrościowość” schlebiająca światu i ludziom za pomocą cytatów z klasyków. Przeciwnie – filozof wie, że ludzkiego losu, nicości i zła nie da się zagadać ani zagłaskać.
Autor: Jan Hartman

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201612
Liczba absolwentów
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201491,7%
absolwenci z roku 201691,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201487,5%41,7%
absolwenci z roku 201675,0%33,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
w I roku1,0%3,5%
w II roku0,3%4,9%
w III roku2,4%
w IV roku6,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
w I roku0,080,32
w II roku0,040,52
w III roku0,40
w IV roku1,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,2222,92
absolwenci z roku 20165,6210,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201429,2%20,8%0,0%
abs. z roku 201650,0%16,7%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
jakakolwiek praca15,3%38,9%
umowa o pracę10,4%11,8%
samo­zatrudnienie0,0%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
w I roku1 162 zł1 808 zł
w II roku1 474 zł1 599 zł
w III roku1 779 zł
w IV roku2 016 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
w I roku1 570 zł
w II roku2 054 zł1 964 zł
w III roku2 610 zł
w IV roku2 411 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
w I roku0,340,42
w II roku0,390,37
w III roku0,45
w IV roku0,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności