Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Matematyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ?

Matematyka to nie tylko jedna z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK?


Matematyka to studia, podczas których można wybrać różnorodne specjalności: matematyka w ekonomii i finansach oraz dwie specjalności nauczycielskie (nauczanie matematyki i fizyki oraz matematyki i informatyki).

* Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych,
* studenci zdobywają wiedzę matematyczną w zakresie znacznie przekraczającym obowiązujące standardy nauczania na studiach I stopnia na kierunku matematyka,
* zdobywają podstawową wiedzę informatyczną w zakresie programowania, algorytmiki, baz danych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych,
* posiadają podstawową wiedzę z fizyki lub informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
* posiadają przygotowanie teoretyczne, dydaktyczne i metodyczne do nauczania dwóch przedmiotów matematyki i fizyki lub matematyki i informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
* są przygotowani do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
* potrafią korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. pakiety biurowe, internet) oraz posługiwać się pakietami matematycznymi (np. MAPLE, Matlab, SPSS),
* nabywają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy,
* system komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości o gigabitową infrastrukturę sieciową. W jego skład wchodzą 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows 2008 Serwer, 3 laboratoria badawcze, 2 laboratoria sprzętowe ("Cisco"), 12 laboratoriów dydaktycznych (166 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe (łącznie 54 stanowiska) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek,
* w trakcie studiów możliwość korzystania z zajęć w języku angielskim: niektóre przedmioty do wyboru,
* mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
* mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
* znakomite warunki do nauki; w rozbudowanym gmachu wydziału znajdują się klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar,
* nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów,
* budynek ma pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria),
* w przestronnych holach są kawiarenki internetowe z wolnym dostępem (dla studentów) do internetu, w całym budynku jest dostęp bezprzewodowy do sieci,
* kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej; w roku 2010 kierunek otrzymał wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIEURNKU MATEMATYKA?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:

* w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
* jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
* jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
* jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.


MATEMATYKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

W latach 10.06.2010 - 30.12.2015 kierunek matematyka jest kierunkiem zamawianym. Rekrutacja na ten kierunek zamawiany obowiązuje podczas naboru w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

Ocena programowa PKA

Data: 2010-03-25
Ocena: wyróżniająca
Matematyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne; nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Film to nie jest matematyka. Każdy z nas ma inny gust.
Autor: Dominika Ostałowska
Matematyka
Matematyka – to bardziej czynność niż nauka.
Autor: Luitzen Egbertus Jan Brouwer
Matematyka
Matematyka jest melodią myśli.
Autor: Witold Pogorzelski
Polityka Prywatności