Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nauki o rodzinie

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NAUKI O RODZINIE?
Student zostanie wyposażony w solidną wiedzę interdyscyplinarną o małżeństwie i rodzinie.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NAUKI O RODZINIE NA UMK?
Uczelnia klasyfikuje się w grupie najwyżej ocenianych szkół wyższych w Polsce. Dysponuje znakomitą kadrą wykładowców i profesorów. Zapewnia wysoki poziom kształcenia interdyscyplinarnego.
CO PO STUDIACH?
Kierunek istnieje od kilku lat dokonuje powolnej ekspansji na rynku pracy i staje się coraz bardziej znany wśród pracodawców. Absolwenci nabywają umiejętności zawodowej aktywności w środowiskach społecznych, co daje możliwość generowania nowych miejsc pracy, jeśli władze lokalne wykażą zainteresowanie programami oraz propozycjami działań absolwentów na rzecz społeczeństwa.
Absolwenci kierunku nauki o rodzinie UMK mają możliwość podjęcia pracy jako:
  • nauczyciele przedmiotów wychowanie do życia w małżeństwie i rodzinie oraz etyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • pracownicy w poradniach małżeńsko-rodzinnych,
  • pracownicy duszpasterstwa rodzin.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-02-09
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „nauki o rodzinie” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej jedno otrzymało ocenę „wyróżniająco”: współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia. Pozostałe kryteria tj.: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych; jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenie programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów otrzymały ocenę ,,w pełni”.
Nauki o rodzinie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. Absolwent powinien umieć refleksyjnie spojrzeć na swoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Absolwent może podjąć pracę między innymi jako: specjalisty do spraw rodziny; pracownika socjalnego; pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradcy, konsultanta); pracownika wymiaru sprawiedliwości oraz nauczyciela (w szkolnictwie) w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Polityka Prywatności