Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Krytyka artystyczna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki humanistyczne

Kierunek krytyka artystyczna należy do obszaru kształcenia z zakresie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o sztuce. Przedmiotem studiów są zarówno dzieła sztuki, określane jako intelektualne wytwory ludzkiej myśli i pracy (w aspektach koncepcyjnym, technicznym i artystycznym), jak i poglądy na dzieła sztuki, myśl o sztuce, analizy jej kulturowej i społecznej roli, interpretowane jako wyraz wielości kulturowych tradycji świata i dialogu międzycywilizacyjnego.
Program studiów posiada interdyscyplinarny charakter. W jego zakres wchodzą dyscypliny - przygotowujące studentów zarówno do badań i interpretacji twórczości artystycznej, jak i związane z estetyką. Istotą programu kierunkowego są więc przedmioty humanistyczne [H] należące do dyscyplin: historia sztuki (dzieje sztuki europejskiej i pozaeuropejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki XIX-XXI wieku, w tym fotografii, filmu eksperymentalnego, sztuki nowych mediów, designu i projektowania graficznego, wizualnej kultury popularnej; metodologia, ikonografia), nauki o sztuce (techniki artystyczne), nauki filozoficzne (dzieje filozofii, estetyka) i nauki społeczne (antropologia kultury i religii, psychologia sztuki, studia genderowe). Student poznaje warsztat krytyka artystycznego poprzez porównawczą analizę dzieł sztuki i tekstów - manifestów artystycznych, artykułów i recenzji krytycznych, dzieł estetyków, teoretyków i historyków sztuki od końca XVIII wieku, kiedy stworzono podstawy europejskiej krytyki artystycznej, do współczesności. Poznaje także ewolucję specjalistycznego języka krytyki, kształtowanie terminologii, metod analiz dzieła sztuki współczesnej, strategie krytyków artystycznych oraz technik pisarskich, dzięki którym tekst krytyczno-artystyczny może uzyskać walory literackie. Oferta edukacyjna kierunku rozszerza program tradycyjnej europocentrycznej historii sztuki o sztukę i refleksję artystyczną pozaeuropejskich cywilizacji - konieczną w warsztacie współczesnego krytyka w epoce kultury ‘globalnej’ i nowych środków przekazu (TV, Internet).
Program studiów pierwszego stopnia obejmuje podstawy humanistycznego wykształcenia krytyka artystycznego – szeroki zakres historii sztuki oraz historii myśli o sztuce i krytyki artystycznej od starożytności do XX wieku, uzupełnione o wstępne specjalistyczne konwersatoria i proseminaria. Te przedmioty decydują o ukształtowaniu postawy studenta w stosunku do sztuki i myśli współczesnej, jego wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zawodowych.
Krytyka
Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.
Krytyka
Dzieci potrzebują bardziej dobrego przykładu niż krytyki.
Autor: Joseph Joubert
Krytyka
Nie krytykuj surowo starszego mężczyzny. Wręcz przeciwnie, upraszaj go jak ojca, młodszych mężczyzn jak braci, starsze kobiety, jak matki, młodsze kobiety jak siostry, z wszelką czystością
Źródło: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, 1 Tym 5:1–2
Krytyka
Do krytyki pięknych utworów muszą się zawsze łączyć uczucia, nałogi osobiste, i wrażenia, które sądowi zimnym pozostać nie dają.
Autor: Kazimierz Brodziński
Polityka Prywatności