państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Komunikacja i psychologia w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOMUNIKACJĘ I PSYCHOLOGIĘ W BIZNESIE NA UMK? 

 

Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania organizacjami, zwłaszcza w obszarach związanych z tzw. „miękkim zarządzaniem”.

Kierunek Komunikacja i psychologia w biznesie koncentruje się na wiedzy o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury biznesowe. Z tym związane jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących aplikacji tej wiedzy w biznesie, tj. przede wszystkim w analizie i świadomym kształtowaniu zjawisk społecznych w zarządzaniu. Tak nakreślone efekty kształcenia będą realizowane przez moduły przedmiotów obejmujące psychologię w biznesie, komunikację w biznesie, PR oraz zarządzanie sprzedażą. Kierunek studiów jest więc skoncentrowany na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania. W ramach kierunku położono nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych studentów, adresując tym samym ofertę do osób przejawiających zainteresowania humanistyczne.

 • Przedmioty realizowane w ramach programu studiów uwzględniają najnowsze i dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz wyzwania związane z procesami integracji europejskiej.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania posiada doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażoną bibliotekę.
 • Studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych wydział współpracuje z 35 europejskimi uniwersytetami m. in. w Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii.
 • Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zdobyć umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania.
 • Wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung.
 • Wielu menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwami w regionie oraz na rynku krajowym to absolwenci WNEiZ UMK w Toruniu.
 • Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

CO PO STUDIACH?

 

Ukończenie kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie na UMK umożliwia zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się organizacjach oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwenci kierunku posiadają kompetencje związane z kreowaniem wizerunku i oddziaływaniem na otoczenie organizacji.

Absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Znajdują zatrudnienie w szczególności jako:

 • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sprzedażą, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania wizerunkiem firmy, tworzenia kampanii PR, budowania satysfakcji pracowników i klientów),
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • menedżerowie w instytucjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach,
 • specjaliści ds. marketingu, zarządzania sprzedażą, PR, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy firmach świadczących usługi finansowe.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.

Dodatkowe informacje

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Psychologia
Psychologia we współczesnym społeczeństwie zajmuje najbardziej centralną pozycję, stając się głównym motorem przemian i przekształcania świadomości społecznej. Zastosowanie psychologii społecznej w wychowaniu przejawia się dziś np. jako modyfikacja postaw prowadząca do przebudowy światopoglądu w kierunku globalizmu, gdzie np. ustala się następujące kierunki: od nacjonalizmu do internacjonalizmu; od tradycjonalizmu do materializmu; od surowości do tolerancji (w wychowaniu dzieci); od systemu patriarchalnego do równości demokratycznej i inne związane także ze znaczeniem psychologii w „nowym” społeczeństwie.
Autor: Aleksander Posacki, Psychologia i New Age, Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, s. 28.
Psychologia
Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy.
Autor: Paul Valéry, Tel quel
Polityka Prywatności