państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Medioznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MEDIOZNAWSTWO NA UMK?

Studia mają charakter interdyscyplinarny, opierając się na kulturowym, społecznym, filozoficznym, informatologicznym i kogniwistycznym rozumieniu zagadnień w obrębie pięciu głównych modułów: 1) Teorie mediów, 2) Działanie i praktyki mediów, 3) Krytyka ujęcia mediów, 4) Umiejętności i technologie medialne oraz 5) Moduł przedmiotów do wyboru wzbogacających program. Oferujemy współczesną wiedzę krytyczną dotyczącą mediów, a także możliwość nabycia umiejętności ich profesjonalnego kształtowania.

Wyrobieniu praktycznych umiejętności operowania wiedzą o mediach służy bogata oferta warsztatów (laboratoriów) i konwersatoriów. Program studiów opiera się na laboratoriach komputerowych, telewizyjnych, warsztatów współczesnych technik realizacji radiowej, współpracy z mediami ogólnopolskimi ("TOK FM") oraz lokalnymi (Radio "Zet Gold", "Gazeta Pomorska", "Radio Sfera"), toruńskimi instytucjami kultury i sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej), a także na wykorzystaniu infrastruktury telewizji UMK oraz zasobów Uczelnianego Centrum Informatycznego.

CO PO STUDIACH?

Kontynuacja kształcenia

Absolwenci medioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych lat zamierzamy uruchomić także studia medioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku.

Możliwości zatrudnienia

W społeczeństwie współczesnym, nazywanym także informacyjnym lub sieciowym, media stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtowania i spajania systemu społecznego. Instytucje związane z mediami oferują wiele miejsc pracy, szczególnie dla osób kształtujących politykę komunikacyjno-informacyjną społeczeństwa. Należą do nich: dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości współczesnej, osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami, pracownicy administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego, organizacji pozarządowych, rzecznicy prasowi, pracownicy działów reklamy, marketingu i promocji oraz służb public relations.

Dodatkowe informacje

Medioznawstwo
Na medioznawstwo (nauki o mediach) składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o mediach skupiają swoją uwagę na różnych tematach: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli jaką pełnią media lub na wpływie jaki wywierają.
Polityka Prywatności