Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Wojskoznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Absolwent otrzyma szeroką wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych (szczególnie w zakresie historii wojskowej, archeologii, nauk o polityce), z dziedziny nauk wojskowych, prawnych, nauk o ziemi (geografia) oraz nauk technicznych (kartografia, technologie informacyjne), a także wiedzę specjalistyczną – teoretyczną i praktyczną z zakresu szeroko pojętej wojskowości oraz problematyki policji i innych służb mundurowych. Duży nacisk położony zostanie na przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat dziejów wojen oraz rozwoju sztuki wojennej i wojskowości od starożytności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji oręża polskiego. Student pozna najnowsze dzieje służb policyjnych i innych służb mundurowych. 

Zdobędzie najistotniejsze wiadomości z zakresu bronioznawstwa, munduroznawstwa, falerystyki i weksylologi. Poza tym nabędzie wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, prawnych podstaw funkcjonowania polskich sił zbrojnych i prawnych podstaw funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz podstaw geografii – historycznej i wojennej. Student zapozna się z obiektami architektury militarnej (dawnymi i dzisiejszymi) oraz ze współczesnym uzbrojeniem, sprzętem i wyposażeniem wojska i służb mundurowych. Swoją wiedzę pogłębi podczas pobytów na poligonie gdzie pozna praktyczne aspekty działania sił zbrojnych, a także podczas wizyt w muzeach, w których zapozna się z kolekcjami broni, wyposażenia i sprzętu oraz ubioru wojskowego i służbowego.

Dodatkowe informacje

Wojskoznawstwo
Wojskoznawstwo – nauka o wojsku – kierunek studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytecie Łódzkim.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201439
rok 201539
rok 201647
Liczba absolwentów
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201471,8%
absolwenci z roku 201571,8%
absolwenci z roku 201685,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201459,0%25,6%
absolwenci z roku 201564,1%0,0%
absolwenci z roku 201685,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,5%1,5%1,3%
w II roku2,6%1,7%
w III roku5,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,100,090,16
w II roku0,350,25
w III roku0,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,1412,25
absolwenci z roku 201512,6110,00
absolwenci z roku 20165,555,61
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,2%35,9%2,6%
abs. z roku 201535,9%23,1%2,6%
abs. z roku 201638,3%31,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca28,4%19,4%22,5%
umowa o pracę23,7%15,4%18,2%
samo­zatrudnienie2,6%1,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 009 zł1 395 zł1 390 zł
w II roku2 328 zł1 526 zł
w III roku2 160 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 343 zł1 833 zł1 550 zł
w II roku2 739 zł1 741 zł
w III roku2 607 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,590,400,36
w II roku0,660,42
w III roku0,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności