Toruń, Polska

Krytyka artystyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki humanistyczne

Kierunek krytyka artystyczna należy do obszaru kształcenia z zakresie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o sztuce. Przedmiotem studiów są zarówno dzieła sztuki, określane jako intelektualne wytwory ludzkiej myśli i pracy (w aspektach koncepcyjnym, technicznym i artystycznym), jak i poglądy na dzieła sztuki, myśl o sztuce, analizy jej kulturowej i społecznej roli, interpretowane jako wyraz wielości kulturowych tradycji świata i dialogu międzycywilizacyjnego.
Program studiów posiada interdyscyplinarny charakter. W jego zakres wchodzą dyscypliny - przygotowujące studentów zarówno do badań i interpretacji twórczości artystycznej, jak i związane z estetyką. Istotą programu kierunkowego są więc przedmioty humanistyczne [H] należące do dyscyplin: historia sztuki (dzieje sztuki europejskiej i pozaeuropejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki XIX-XXI wieku, w tym fotografii, filmu eksperymentalnego, sztuki nowych mediów, designu i projektowania graficznego, wizualnej kultury popularnej; metodologia, ikonografia), nauki o sztuce (techniki artystyczne), nauki filozoficzne (dzieje filozofii, estetyka) i nauki społeczne (antropologia kultury i religii, psychologia sztuki, studia genderowe). Student poznaje warsztat krytyka artystycznego poprzez porównawczą analizę dzieł sztuki i tekstów - manifestów artystycznych, artykułów i recenzji krytycznych, dzieł estetyków, teoretyków i historyków sztuki od końca XVIII wieku, kiedy stworzono podstawy europejskiej krytyki artystycznej, do współczesności. Poznaje także ewolucję specjalistycznego języka krytyki, kształtowanie terminologii, metod analiz dzieła sztuki współczesnej, strategie krytyków artystycznych oraz technik pisarskich, dzięki którym tekst krytyczno-artystyczny może uzyskać walory literackie. Oferta edukacyjna kierunku rozszerza program tradycyjnej europocentrycznej historii sztuki o sztukę i refleksję artystyczną pozaeuropejskich cywilizacji - konieczną w warsztacie współczesnego krytyka w epoce kultury ‘globalnej’ i nowych środków przekazu (TV, Internet).
Program studiów pierwszego stopnia obejmuje podstawy humanistycznego wykształcenia krytyka artystycznego – szeroki zakres historii sztuki oraz historii myśli o sztuce i krytyki artystycznej od starożytności do XX wieku, uzupełnione o wstępne specjalistyczne konwersatoria i proseminaria. Te przedmioty decydują o ukształtowaniu postawy studenta w stosunku do sztuki i myśli współczesnej, jego wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zawodowych.

Dodatkowe informacje

Krytyka
Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.
Krytyka
Jest naturą kobiet nie kochać nas, kiedy je kochamy, a kochać, gdy my ich nie kochamy.
Autor: Miguel de Cervantes
Krytyka
Krytyka zawsze niezbędną jest tam, gdzie zły smak, moda i jakie bądź egoistyczne rachuby, kwitnącą krainę sztuk pięknych nachodzą, burzą, i jej zakłady niweczą.
Autor: Kazimierz Brodziński
Krytyka
Nie krytykuj surowo starszego mężczyzny. Wręcz przeciwnie, upraszaj go jak ojca, młodszych mężczyzn jak braci, starsze kobiety, jak matki, młodsze kobiety jak siostry, z wszelką czystością
Źródło: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, 1 Tym 5:1–2

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201513
Liczba absolwentów
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201561,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201561,5%46,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
w I roku3,8%
w II roku5,8%
w III roku9,4%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
w I roku0,31
w II roku0,56
w III roku1,18
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201522,1827,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201523,1%7,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
jakakolwiek praca12,8%
umowa o pracę6,4%
samo­zatrudnienie0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2015
w I roku884 zł
w II roku2 355 zł
w III roku1 888 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2015
w I roku
w II roku
w III roku2 464 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krytyka artystyczna - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
w I roku0,22
w II roku0,58
w III roku0,44
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Krytyka artystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Polityka Prywatności