Wrocław, Polska

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) przeznaczone są dla osób zainteresowanych zarówno informatyką, jak i matematyką. Ten interdyscyplinarny kierunek, który powstał z połączenia najważniejszych i najciekawszych zagadnień wybranych ze studiów matematycznych i informatycznych, jest przeznaczony dla osób lubiących wyzwania i potrafiących im sprostać.

Przykłady zawodów

Matematyka - zawody - matematyk
Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201610
rok 201710
rok 201811
Liczba absolwentów
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 2018100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2016100,0%80,0%
absolwenci z roku 2017100,0%30,0%
absolwenci z roku 2018100,0%27,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%
w IV roku0,0%
w V roku

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,000,000,00
w II roku0,000,000,00
w III roku0,000,00
w IV roku0,00
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201621,00
absolwenci z roku 201712,1112,67
absolwenci z roku 201818,2514,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201620,0%0,0%0,0%
abs. z roku 201760,0%60,0%0,0%
abs. z roku 20189,1%9,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
jakakolwiek praca1,7%47,5%9,1%
umowa o pracę0,0%47,5%9,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku4 733 zł
w II roku5 004 zł6 222 zł
w III roku8 174 zł
w IV roku104 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku4 733 zł
w II roku5 004 zł6 222 zł
w III roku8 685 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,89
w II roku0,891,10
w III roku1,44
w IV roku0,02
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności