Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) przeznaczone są dla osób zainteresowanych zarówno informatyką, jak i matematyką. Ten interdyscyplinarny kierunek, który powstał z połączenia najważniejszych i najciekawszych zagadnień wybranych ze studiów matematycznych i informatycznych, jest przeznaczony dla osób lubiących wyzwania i potrafiących im sprostać.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201610
Liczba absolwentów
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201690,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201690,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku0,0%
w II roku
w III roku
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku0,00
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 2016
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201620,0%0,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
jakakolwiek praca1,7%
umowa o pracę0,0%
samo­zatrudnienie0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku
w II roku
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Polityka Prywatności