Wrocław, Polska

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Kierunek kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych, ma jednak charakter interdyscyplinarny, jego program łączy w sobie bowiem elementy takich dyscyplin tego obszaru, jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i bibliologia. W programie studiów dają się wyodrębnić trzy bloki tematyczne, którym odpowiadają właściwe dla nich efekty kształcenia. Jest to „blok kulturalno-literacki”, zawierający przedmioty z zakresu historii literatury i wiedzy o kulturze, „blok tekstowo-warsztatowy”, w którym znalazły się przedmioty związane z tworzeniem i krytyką tekstu oraz „blok edytorski” z przedmiotami obejmującymi teorię i działalność praktyczną związaną z procesami wydawniczymi, czyli z redakcyjnym opracowaniem oraz przygotowaniem tekstu do druku.

Na studiach opanujesz podstawy warsztatu krytycznoliterackiego i pisarskiego, nauczysz się samodzielnie zbierać i weryfikować informacje potrzebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym, nauczysz się zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej. Będziesz się kompetentnie posługiwać różnymi formami wypowiedzi ustnej i pisemnej, formułując merytorycznie uzasadnione sądy na temat zjawisk kultury. Będziesz umiał napisać notatkę prasową, recenzję krytyczną (literacką, filmową i teatralną), esej i szkic krytycznoliteracki, felieton, dowiesz się, jak tworzyć proste formy poetyckie i narracyjne, co znajduje zastosowanie na przykład w zawodzie copywriter’a. Ponadto zdobędziesz szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism oraz ogólną wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów towarzyszących edycji tekstów użytkowych, prasowych i literackich we wszystkich współczesnych mediach piśmiennych. Opanujesz podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak z użyciem mediów cyfrowych. Będziesz redagował, adjustował i formatował teksty oraz wykonywał korektę. Nauczysz się przygotowywać teksty literackie do edycji. Uzyskasz kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu, wymagany zarówno w pracy twórczej, jak w wydawnictwach, instytucjach publicznych czy firmach, w których wytwarza się i rozpowszechnia rozmaite dokumenty (w tym elektroniczne).

Dodatkowe informacje

Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Tylko język jest w stanie zachować kulturę. Nic nie jest stracone, póki lud mówi swoim językiem.
Autor: Otar Iosseliani, wywiad, 2003
Kultura
Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.
Autor: Selma Lagerlöf
Kultura
Kiedy słyszę słowo kultura, odbezpieczam rewolwer.
Autor: Hanns Johst, przypisywane Josephowi Goebbelsowi

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201613
rok 201729
Liczba absolwentów
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201669,2%
absolwenci z roku 201755,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201661,5%38,5%
absolwenci z roku 201755,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku5,1%2,0%
w II roku7,7%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,770,40
w II roku1,72
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201613,4315,40
absolwenci z roku 20173,902,88
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201615,4%7,7%0,0%
abs. z roku 201731,0%27,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca10,3%19,4%
umowa o pracę7,1%16,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 847 zł
w II roku1 914 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 042 zł
w II roku2 529 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,42
w II roku0,39
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności