Wrocław, Polska

Chemia i toksykologia sądowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Kierunek realizowany jest we współpracy z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego.

Ten nowy kierunek studiów chemicznych prowadzony na Wydziale Chemii stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, który wymaga określonego zakresu wykształcenia interdyscyplinarnego. Kształceni będą tu przyszli specjaliści z zakresu toksykologii sądowej, którzy dzięki zdobyciu wszechstronnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, będą mogli pracować m.in. jako biegli sądowi.

Program studiów łączy prezentację najnowszych osiągnięć naukowych oraz zdobywanie praktycznych umiejętności. Absolwenci będą potrafili rozwiązywać złożone problemy związane z wpływem substancji chemicznych na człowieka i jego środowisko. Wysoki poziom naukowy, prezentowany przez pracowników Wydziału Chemii, gwarantuje, że absolwenci studiów będą w stanie sprostać wyzwaniom pracy zawodowej, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzę.

Studia nastawione są na kształcenie o charakterze ogólnym ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie rozumienia, planowania, wykonywania i interpretowania eksperymentu chemicznego. Studenci będą zdobywać szeroką wiedzę teoretyczną dotyczącą zarówno zjawisk chemicznych, jak i umiejętności praktycznych w zakresie planowania, wykonywania oraz wyciągania prawidłowych wniosków z eksperymentu chemicznego. Oprócz gruntownej znajomości fizykochemicznych metod badawczych, studenci zdobędą wiedzę z pokrewnych dyscyplin m.in. z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka). Wiedza ta udoskonala warsztat badawczo-interpretacyjny współczesnego chemika. Wśród ciekawych przedmiotów fakultatywnych, które studenci mogą wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są m.in. chemia katastrof, diagnostyka pośmiertna, immunochemia, biomateriały, biochemia kliniczna, rentgenograficzna analiza leków.

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa pozwalają na rozwijanie kompetencji społecznych ważnych z punktu widzenia zadań stawianych współczesnemu badaczowi i pracy zespołowej. Zdobywanie wiedzy w zakresie chemii na poziomie ogólnym i umiejętności praktycznych na poziomie eksperymentu w zakresie badań podstawowych, umożliwi wykształcenie absolwenta, który będzie wyposażony w kompetencje pozwalające na podejmowanie zarówno zadań z obszaru syntezy chemicznej jak i analitycznych przy możliwości ciągłego podnoszenia swoich kompetencji na studiach magisterskich i studiach podyplomowych.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie toksykologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; wykonuje za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, bądź nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu toksykologii medycznej.
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.

Dodatkowe informacje

Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia
Nie, ta sztuczka się nie uda… Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość.
Autor: Albert Einstein
Chemia
Myślenie nie wyklucza emocji. Wręcz przeciwnie. Ja myślę o emocjach. Chcę zrozumieć ich pochodzenie. Stąd tyle chemii i molekuł w moich tekstach.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski
Chemia
Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne (…). Wszystko zmienia się tu co parę lat.
Autor: Jöns Jacob Berzelius
Polityka Prywatności