Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Fizyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Absolwent studiów Fizyka bez określonej specjalności posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z fizyki, co obejmuje znajomość podstawowych koncepcji, praw oraz zjawisk fizycznych wraz z ich krytyczną interpretacją oraz kontekstem historycznym. Zna i potrafi stosować w praktyce podstawowe idee i metody matematyki wyższej, m.in. rachunku różniczkowo - całkowego jednej i wielu zmiennych oraz algebry liniowej. Zna podstawowe programy użytkowe ogólnego przeznaczenia, takie jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji. Zna przynajmniej jeden język programowania oraz wybrane specjalistyczne narzędzia informatyczne służące do analizy danych i obliczeń numerycznych. Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty fizyczne oraz analizować ich wyniki, w tym oceniać ich istotność. Potrafi dokonywać analiz ilościowych uzyskanych wyników i na ich podstawie formułować wnioski ilościowe. Ma świadomość ograniczoności poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego podnoszenia swoich kompetencji. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-05-19
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoki poziom kształcenia na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Ocenę „wyróżniająco” otrzymały kryteria: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów.

Natomiast pozostałe kryteria, tj. współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia oraz jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiąganie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych, uzyskały ocenę „w pełni”.
Fizyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Fizyka
Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
Autor: Jean-Jacques Rousseau
Fizyka
Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.
Autor: Albert Einstein
Fizyka
(…) fizyka ma w sobie coś pięknego, coś na wpół religijnego.
Autor: Tomasz Konecki, wywiad, 2001
Polityka Prywatności