studialicencjackie.info
Wrocław, Polska

Muzykologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2008-05-15
inne oceny
Muzykologia to elitarne studia koncentrujące się na poznawaniu historii, teorii i estetyki muzyki, a także muzyki ludowej i popularnej. Muzykologię studiujesz w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznajesz jej interdyscyplinarny charakter i zyskujesz szerszą perspektywę. Podczas studiów poznasz historię kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Wrocławia i Dolnego Śląska, jej związków z szerokim, europejskim kontekstem. Poznasz także polskie tradycje muzyki ludowej i specyfikę kultur muzycznych świata. Nabędziesz umiejętności analizy dzieła muzycznego i zaznajomisz się z zagadnieniami profesjonalnej muzyki popularnej i współczesnej audiosfery miejskiej. Dowiesz się, na czym polega kulturowa i estetyczna wartość muzyki i nauczysz się ją fachowo oceniać. Odbędziesz atrakcyjne praktyki terenowe w instytucjach muzycznych, a nawet będziesz mieć możliwość wyjazdu na wyprawy etnomuzykologiczne (badania odbyły się np. w Brazylii i na Syberii).

Absolwenci przygotowani są do pracy w dynamicznie rozwijających się instytucjach życia muzycznego (festiwale, biura koncertowe, filharmonie), mediach (prasa, radio, TV) i bibliotekach muzycznych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów znajdą pracę także w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach naukowych i upowszechniających kulturę masową. Mogą pracować także jako nauczyciele w szkolnictwie powszechnym, muzycznym, a także realizować się naukowo w instytutach badawczych, na uniwersytetach i w akademiach muzycznych.
 

Przykłady zawodów

Zajmuje się badaniem muzyki, jej obrazu dźwiękowego, zapisu, okoliczności tworzenia i funkcjonowaniem w kulturze.

Dodatkowe informacje

Muzykologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien umieć posługiwać się wiedzą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych różnych epok. Absolwent przygotowany jest do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury.
Muzykologia
Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201513
rok 201610
rok 201814
rok 202010
Liczba absolwentów
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,6%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201892,9%
absolwenci z roku 202070,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,6%61,5%
absolwenci z roku 2016100,0%70,0%
absolwenci z roku 201892,9%57,1%
absolwenci z roku 202070,0%20,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
w I roku0,0%0,0%0,0%0,6%0,0%
w II roku1,7%0,0%0,0%0,0%0,8%
w III roku5,8%3,2%4,2%2,4%
w IV roku12,5%1,9%3,3%0,0%
w V roku5,0%1,9%5,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
w I roku0,000,000,000,110,00
w II roku0,110,000,000,000,17
w III roku0,471,131,480,57
w IV roku1,500,540,580,00
w V roku0,500,990,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,1021,78
absolwenci z roku 201517,1122,86
absolwenci z roku 201622,0026,89
absolwenci z roku 201810,5015,67
absolwenci z roku 20208,335,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%40,0%20,0%
abs. z roku 201530,8%23,1%0,0%
abs. z roku 201630,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201864,3%42,9%0,0%
abs. z roku 202060,0%50,0%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
jakakolwiek praca38,3%21,2%11,7%31,0%37,5%
umowa o pracę29,2%20,5%10,8%27,4%30,8%
samo­zatrudnienie10,0%0,0%0,0%0,0%5,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2020
w I roku1 679 zł2 101 zł1 512 zł1 648 zł2 948 zł
w II roku2 298 zł2 625 zł1 325 zł1 908 zł4 126 zł
w III roku2 734 zł2 237 zł2 814 zł2 598 zł
w IV roku2 380 zł3 298 zł3 100 zł3 606 zł
w V roku3 031 zł3 922 zł4 014 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2020
w I roku1 679 zł2 801 zł2 209 zł3 489 zł
w II roku2 298 zł3 182 zł1 989 zł3 531 zł3 949 zł
w III roku3 165 zł3 018 zł2 396 zł4 008 zł
w IV roku3 070 zł3 680 zł3 613 zł3 766 zł
w V roku3 548 zł4 280 zł4 432 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
w I roku0,460,440,330,340,51
w II roku0,610,580,280,370,65
w III roku0,690,500,600,47
w IV roku0,530,650,630,54
w V roku0,630,720,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności