Zielona Góra, Polska

Filologia polska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-03-11
inne oceny
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl
Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego powinien posiadać wszelkie niezbędne wiadomości i umiejętności, w szczególności zaś:
- posiada wiedzę o procesie historyczno-literackim, wyróżniając okresy, prądy, kierunki literackie. Zna podstawowe prawa rządzące badaniem historycznoliterackim,
- zna podstawowe dzieła literatury polskiej, ich autorów, potrafi bezbłędnie umiejscowić zdarzenia w porządku synchronicznym i diachronicznym,
- posiada umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego, a także zdolność zapisania poczynionych wniosków w różnych formach podawczych,
- zna kanoniczne dzieła literatury światowej, ich autorów, ma podstawowe informacje na temat procesów historycznoliterackich w innych krajach,
- śledzi na bieżąco literaturę polską, czasopiśmiennictwo, dyskusje kulturowe,
- zna podstawowe pojęcia teoretycznoliterackie i umie je zastosować w trakcie badania dzieła,
- rozumie procesy metodologiczne, ich sens, strukturę. Umie ocenić skuteczność poszczególnych metod i wagę określonych metodologii. Falsyfikuje sądy literackie, posługując się rozmaitymi metodologiami,
- zna elementarne pojęcia retoryczne, potrafi je wykorzystać w praktyce. Rozumie zasady erystyki,
- posiadł umiejętność posługiwania się poprawnym językiem polskim, stosuje w praktyce zasady kultury języka,
- zna podstawowe pojęcia gramatyczne, w świetle najnowszego stanu badań i typów gramatyk. Potrafi zanalizować komunikat posługując się profesjonalnymi określeniami językoznawczymi,
- posiadł podstawowe umiejętności w zakresie gramatyki historycznej języka polskiego,
- zna historię języka polskiego, umie określić jego miejsce i usytuowanie w systemie języków słowiańskich, indoeuropejskich, ogólnoświatowych,
- rozumie prawa językoznawcze oraz zasady rządzące systemami językowymi,
- posiada wiedzę o podstawowych prawach komunikacji społecznej,
- rozpoznaje i klasyfikuje odmiany języka polskiego, gwary, dialekty,
- zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym konwersację oraz korzystanie z literatury obcojęzycznej,
- w stopniu podstawowym opanował język łaciński,
- posiadł elementarną wiedzę w zakresie historii Polski, filozofii oraz historii sztuki,
- ponadto absolwent filologii polskiej UZ uzyskuje określoną wiedzę i nabywa określone umiejętności po ukończeniu obowiązkowej specjalizacji.

Przykłady zawodów

Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu język polski w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Dodatkowe informacje

Filologia polska - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych.
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201422
rok 201522
rok 201612
Liczba absolwentów
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201495,5%
absolwenci z roku 201590,9%
absolwenci z roku 201666,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201486,4%77,3%
absolwenci z roku 201586,4%63,6%
absolwenci z roku 201675,0%41,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku1,5%3,4%6,9%
w II roku1,9%1,9%0,0%
w III roku1,9%1,1%
w IV roku1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku0,140,350,85
w II roku0,220,190,00
w III roku0,250,12
w IV roku0,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,7729,30
absolwenci z roku 201520,4521,25
absolwenci z roku 20169,8015,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,2%13,6%0,0%
abs. z roku 201531,8%18,2%0,0%
abs. z roku 201625,0%8,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca5,3%14,8%12,5%
umowa o pracę4,2%7,6%2,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku856 zł1 312 zł1 431 zł
w II roku1 566 zł1 829 zł1 822 zł
w III roku1 861 zł2 024 zł
w IV roku1 986 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 110 zł1 714 zł
w II roku1 589 zł1 900 zł1 853 zł
w III roku1 909 zł2 252 zł
w IV roku2 193 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku0,230,350,34
w II roku0,420,470,44
w III roku0,480,49
w IV roku0,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UZ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności