studialicencjackie.info
Jelenia Góra, Polska

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-05-31
inne oceny
Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają za zadanie wykształcić absolwenta do pracy w sektorze medialnym. Ukierunkowane są głównie na wszechstronne przygotowanie do interpretowania zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych oraz na świadome i kreatywne uczestniczenie w ich powstawaniu. Treści kształcenia dostarczą studentowi wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących: komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, sposobów wpływania  na odbiorcę oraz zagadnień związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Problematyka dotycząca komunikacji społecznej  rozpoznana zostanie głównie w toku zajęć praktycznych takich jak: techniki negocjacyjne, public relations czy retoryka i erystyka, podczas których student posiądzie umiejętności dotyczące kreowania wizerunku czy komunikacji perswazyjnej. Zdobyta teoria, wzmocniona praktykami zawodowymi, pozwoli nie tylko doskonalić kwalifikacje ale także uruchomi i poszerzy sprawności w zakresie nawiązywania kontaktów, które dadzą możliwość zaistnienia na rynku pracy.

Absolwent studiów licencjackich dziennikarstwo i komunikacja społeczna uzyska wiedzę i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w: redakcjach czasopism, redakcjach radiowych, prasowych i telewizyjnych, agencjach public relations, biurach rzeczników prasowych, sztabach wyborczych, jednostkach samorządu terytorialnego. Może być także zatrudniony jako doradcy ds. mediów, konsultant lub ekspert w instytucjach politycznych i biznesowych.

Przykłady zawodów

Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Dodatkowe informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent nabywa umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej oraz przygotowany jest od pracy w periodycznych mediach masowych.
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
komunikacja społeczna
Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.
Dziennikarstwo
Ale to jest tak, że najpierw z historią zmagają się dziennikarze. Z naszych artykułów korzystają filmowcy czy pisarze. Później dopiero przychodzą historycy. Zanim więc specjaliści zanalizują historię, to właśnie reżyserzy zajmują się podsumowaniem i to ich wersje najbardziej utrwalą się w świadomości ogółu, a nie te z książek czy artykułów: film bowiem ma większą siłę rażenia.
Autor: Wojciech Jagielski
Dziennikarstwo
Polityka i dziennikarstwo to dziedziny przenikające się na każdym kroku. Żadna nie może istnieć bez drugiej. Zawsze i wszędzie jednym z najważniejszych zadań dziennikarzy jest relacjonowanie wydarzeń politycznych.
Autor: Jarosław Gugała, dziennikarz telewizyjny
Dziennikarstwo
(…) podstawową zasadą dziennikarstwa jest rzetelność.
Postać: Maria Majewska w serialu Samo Życie

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201428
rok 201514
rok 201614
rok 201815
rok 201911
rok 202027
rok 202112
Liczba absolwentów
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201542,9%
absolwenci z roku 201635,7%
absolwenci z roku 201840,0%
absolwenci z roku 201963,6%
absolwenci z roku 202055,6%
absolwenci z roku 202166,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201542,9%35,7%
absolwenci z roku 201635,7%21,4%
absolwenci z roku 201840,0%13,3%
absolwenci z roku 201954,5%27,3%
absolwenci z roku 202051,9%25,9%
absolwenci z roku 202166,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku14,6%23,2%8,3%5,6%15,2%8,0%0,0%
w II roku6,8%8,3%5,4%2,8%19,7%1,5%
w III roku3,0%3,0%2,4%4,4%22,7%
w IV roku6,2%11,9%3,6%3,3%
w V roku0,9%3,6%7,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,941,731,100,793,301,130,00
w II roku0,660,651,410,434,430,24
w III roku0,280,450,490,594,53
w IV roku0,782,310,960,58
w V roku0,120,571,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,8515,73
absolwenci z roku 201510,7115,92
absolwenci z roku 201611,0713,43
absolwenci z roku 20185,6210,62
absolwenci z roku 201911,3314,57
absolwenci z roku 20206,438,85
absolwenci z roku 20213,387,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,3%50,0%3,6%
abs. z roku 201564,3%42,9%0,0%
abs. z roku 201685,7%71,4%0,0%
abs. z roku 201880,0%60,0%0,0%
abs. z roku 201945,5%27,3%9,1%
abs. z roku 202066,7%51,9%3,7%
abs. z roku 202166,7%33,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca41,1%38,1%48,8%57,2%31,8%43,8%45,1%
umowa o pracę29,5%13,1%33,9%44,4%18,9%30,6%20,8%
samo­zatrudnienie1,5%0,0%0,0%0,0%9,1%0,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 393 zł1 038 zł1 778 zł1 831 zł1 186 zł2 320 zł2 292 zł
w II roku1 494 zł1 770 zł2 634 zł2 984 zł1 970 zł3 197 zł
w III roku1 937 zł2 217 zł2 588 zł3 427 zł2 658 zł
w IV roku2 647 zł3 031 zł3 167 zł3 272 zł
w V roku2 980 zł3 363 zł3 384 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 707 zł944 zł1 971 zł2 129 zł1 541 zł2 420 zł2 564 zł
w II roku1 789 zł1 972 zł2 644 zł2 988 zł2 460 zł3 178 zł
w III roku2 226 zł2 677 zł2 579 zł3 405 zł2 865 zł
w IV roku2 768 zł3 327 zł3 167 zł3 679 zł
w V roku2 982 zł3 470 zł3 467 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,390,280,450,410,240,450,40
w II roku0,410,440,630,640,360,53
w III roku0,500,520,580,660,46
w IV roku0,650,640,660,56
w V roku0,670,660,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności