Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Jelenia Góra, Polska

Pielęgniarstwo

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.kpswjg.pl/

Studia licencjackie 6 semestralne przygotowują wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie szkolnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Studia licencjackie niestacjonarne, tzw. pomostowe, przeznaczone są dla absolwentów średnich szkół medycznych legitymujących się dyplomem pielęgniarskim:

 

  • typ AB - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych - 2 semestry;
  • typ C - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych - 3 semestry;
  • typ D - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych - 2 semestry.

Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej rodzi potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji zawodowych w zawodzie pielęgniarki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Uzyskanie dyplomu licencjata uprawnia do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.Programy nauczania w naszym Wydziale są zgodne z wytycznymi kształcenia obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przyszłym studentom poza przedmiotami kierunkowymi oferujemy również zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie: języków obcych, komunikowania interpersonalnego, języka migowego, aparatury medycznej, komputerowego wspomagania w medycynie. Wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne weryfikowane są w trakcie praktyki zawodowej, która stanowi integralną część kształcenia.


Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych - z anatomii, biochemii, masażu, kinezyterapii, fizykoterapii i ratownictwa medycznego. Mogą również podnosić sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających w Kolegium Karkonoskim.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-11-03
Ocena: pozytywna
W wyniku powtórnej oceny programowej na kierunku „pielęgniarstwo” Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Przyrodniczo – Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przeprowadził skuteczne działania naprawcze, w wyniku których efekty kształcenia zostały prawidłowo przypisane do poszczególnych przedmiotów i obecnie są spójne z treściami kształcenia. Ponadto określono kryteria oceny prac etapowych, dokonano prawidłowej zmiany w sekwencji przedmiotów, skorygowano Dzienniczek Zaliczenia Umiejętności Pielęgniarskich, a zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są obecnie prowadzone w formie zblokowanej. Uczelnia zakupiła również oprogramowanie komputerowe do nauczania anatomii i fizjologii oraz doposażyła pracownie umiejętności pielęgniarskich. Obecnie kryteria jakościowe dotyczące celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, infrastruktury dydaktycznej oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości uzyskały ocenę „w pełni”, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.
Pielęgniarstwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia we Wrocławiu
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka we Wrocławiu
IH_Wroclaw_220.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności