studialicencjackie.info
Lublin, Polska

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-06-14
inne oceny
est to pierwszy tego typu kierunek studiów w Lublinie. Studia mają charakter interdyscyplinarny i w wielowymiarowym zakresie przygotowują do podjęcia zadań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Studia w istotny sposób poszerzają zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego, uzupełniając je o treści międzynarodowe. Współczesne bezpieczeństwo państwa jest bowiem ściśle powiązane z otoczeniem zewnętrznym.

W trakcie studiów studenci wyposażeni zostaną w niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do realizacji wielowymiarowych zadań i przedsięwzięć zarówno na poziomie narodowym, jaki i międzynarodowym.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę ogólną interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe – stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
Bezpieczeństwo
Kiedy szczęście, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie drugiej osoby jest dla ciebie tak samo (lub bardziej) ważne jak twoje własne, wtedy możesz powiedzieć, że kochasz tę osobę.
Autor: Harry Stack Sullivan
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201667
rok 201784
rok 201886
rok 201978
rok 202072
rok 202176
Liczba absolwentów
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201694,0%
absolwenci z roku 201790,5%
absolwenci z roku 201890,7%
absolwenci z roku 201983,3%
absolwenci z roku 202084,7%
absolwenci z roku 202184,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201694,0%82,1%
absolwenci z roku 201789,3%77,4%
absolwenci z roku 201889,5%75,6%
absolwenci z roku 201980,8%67,9%
absolwenci z roku 202084,7%52,8%
absolwenci z roku 202184,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,1%3,8%2,5%4,3%1,3%2,5%
w II roku4,4%2,9%2,8%3,2%3,4%
w III roku12,6%14,4%12,6%8,7%
w IV roku13,8%8,9%13,3%
w V roku12,2%9,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,510,280,620,160,23
w II roku0,660,360,340,480,41
w III roku1,701,951,431,25
w IV roku2,121,211,46
w V roku1,721,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201615,1726,75
absolwenci z roku 201711,6624,40
absolwenci z roku 201819,1624,31
absolwenci z roku 201922,0025,65
absolwenci z roku 202013,9614,05
absolwenci z roku 20214,405,92
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201652,2%17,9%0,0%
abs. z roku 201761,9%26,2%1,2%
abs. z roku 201839,5%27,9%1,2%
abs. z roku 201916,7%11,5%1,3%
abs. z roku 202034,7%26,4%1,4%
abs. z roku 202128,9%14,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca21,1%28,6%22,9%8,3%22,7%14,6%
umowa o pracę7,6%14,8%16,7%6,3%15,9%8,4%
samo­zatrudnienie0,0%1,2%0,2%1,3%0,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 174 zł1 441 zł1 487 zł1 506 zł2 212 zł2 021 zł
w II roku1 512 zł1 889 zł2 235 zł1 832 zł2 832 zł
w III roku2 055 zł2 267 zł2 422 zł2 498 zł
w IV roku2 932 zł2 951 zł3 428 zł
w V roku3 301 zł3 932 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 200 zł1 875 zł1 824 zł1 797 zł2 554 zł3 146 zł
w II roku1 857 zł2 131 zł2 466 zł2 345 zł3 726 zł
w III roku2 301 zł2 798 zł2 772 zł3 174 zł
w IV roku3 001 zł3 338 zł3 656 zł
w V roku3 099 zł4 071 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - KUL, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,310,360,330,350,440,37
w II roku0,360,420,460,380,52
w III roku0,470,460,470,46
w IV roku0,610,570,62
w V roku0,640,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
KUL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności