Warszawa, Polska

Lotnictwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

LOTNICTWO

Poziom: I Stopnia

Język wykładowy: polski

Czas studiów: 3 lata

Forma studiów: Tryb stacjonarny

Tytuł zawodowy: Licencjat

Dla kogo?
Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować na kierunku lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne.

Perspektywy zawodowe
Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje związane z branżą lotniczą, tj.: instytucje naukowe, instytucje i organizacje lotnicze, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę dotyczącą funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy i specjaliści na stanowiskach w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie, w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej i w europejskich organizacjach lotnictwa cywilnego.

Przykłady zawodów

Pełni nadzór operacyjny nad użytkowaniem statków powietrznych zgodnie z przepisami prawa lotniczego i procedurami organizacji lotniczej lub przewoźnika; wykonuje zadania w zakresie organizacji lotów, pracy załóg statków powietrznych itp.
Zapewnia kontrolę ruchu lotniczego na lotniskach niekontrolowanych (tzw. AFIS), na których nie funkcjonują służby kontroli ruchu lotniczego; wykonuje czynności informatora AFIS z zastosowaniem ustalonych procedur i instrukcji operacyjnych; współdziała z właściwymi służbami utrzymania i eksploatacji lotniska.
Kontroluje ruch lotniczy w określonych przestrzeniach odpowiedzialności; przyjmuje i przekazuje wszelkie informacje potrzebne do bezpiecznego przeprowadzenia operacji lotniczych.

Dodatkowe informacje

Lotnictwo
Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi (samoloty, śmigłowce, szybowce, balony i drony). Lotnictwo dzieli się na cywilne (transportowe, sportowe, gospodarczo-usługowe) i wojskowe.
Polityka Prywatności