studialicencjackie.info
Rzeszów, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-07-08
inne oceny

Studia I stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Tegorocznym kandydatom proponujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia:

 • administracja celna i skarbowa

 • administracja publiczna

 • e-administracja

 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja

 • zarządzanie transportem-spedycją-logistyką

 • finanse i rachunkowość

To nie koniec nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności (bez dodatkowych kosztów!).

Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku „administracja” możesz je kontynuować na studiach II stopnia w WSPiA!!!

Dlaczego „ADMINISTRACJA” w WSPiA?

WSPiA przez ponad 25 lat zdobyła ogromne doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu administracji. Zbudowała także doskonałą kadrę fachowców i praktyków - zobacz wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA.

Nasza Uczelnia zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są to m.in.:

 • prof. Andrzej Kisielewicz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, b. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),

 • prof. Bożena Wieczorska (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku),

 • prof. Zbigniew Czarnik (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego),

 • prof. Robert Sawuła (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Należy podkreślić, że istotny wkład w rozwój kierunku „ADMINISTRACJA” w WSPiA włożyli także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku:

 • prof. Zygmunt Niewiadomski,

 • prof. Ludwik Żukowski.

Zajęcia na studiach I stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” prowadzą także m.in.:

prof. Wiesław Czyżowicz (prawo międzynarodowe, prawo celne),
prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
prof. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne),
prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie)
prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
prof. Kazimierz Lankosz (prawo międzynarodowe),
prof. Wojciech Maciejko (prawo finansowe, prawo administracyjne),
prof. Andrzej Witkowski (historia administracji, historia prawa),
dr hab. Tomasz Białowąs (zarządzenie transportem i logistyką),
dr hab. Piotr Witkowski (prawo celne),
dr Małgorzata Babula (prawo konstytucyjne),
dr Małgorzata Chackiewicz (prawo celne),
dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
dr Agnieszka Gałakan-Halicka (prawo cywilne),
dr Wojciech Głód (zarządzanie),
dr Joanna Herda-Jarecka (prawo celne),
dr Hubert Kawalec (socjologia, PR, marketing),
dr Maciej Kobak (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
dr Marcin Marszałek (prawo gospodarcze),
dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne),
dr Hubert Obora (zarządzanie),
dr Grażyna Pelewicz (prawo podatkowe),
dr Marta Pietras-Eichberger (prawo międzynarodowe),
dr Rafał Polak (politologia, medioznawstwo),
dr Ryszard Pukała (ekonomia, rachunkowość),
dr Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość),
dr Grzegorz Szynal (prawo pracy),
dr Tatiana Kożak-Siara (rachunkowość),
dr Ewa Wierzbicka (prawo gospodarcze)
dr Lech Żukowski (nauka o administracji),
mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych).

Podczas ćwiczeń i spotkasz się także z doświadczoną kadrą praktyków związanych
z administracją publiczną, biznesem i przedsiębiorczością, którzy są gwarancją przekazywania praktycznej wiedzy.

Praktyka czyni mistrza

Program studiów I stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” zakłada wiele ciekawych zajęć praktycznych. Prowadzone są w formie m.in. konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów i pracowni praktycznych. Będzie się także uczyć z wykorzystaniem interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą oraz gier decyzyjnych.

Ciekawą propozycją są także nowe zajęcia praktyczne nazwane „Klinika Administracji”. Zajęcia zakładają, że to ty jesteś wykładowcą. Dlatego pod okiem doświadczonego praktyka rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

W WSPiA masz możliwość zdobycia dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Są one uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz, studiując określony kierunek studiów. System nazwany BED (Bon Edukacji Dodatkowej) pozwala skorzystać z wybranych dodatkowych, bezpłatnych zajęć zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.

Jako nasz student będziesz mógł uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, i co bardzo ważne, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac. Dodatkowo WSPiA planuje uruchomienie dwóch Akademii kształcących doradców podatkowych oraz księgowych.

Absolwenci WSPiA na rynku pracy

Zastanawiasz się, co będziesz robić po studiach? Nie martw się! Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. W tym roku WSPiA kolejny raz może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami swoich absolwentów. Najlepiej wypadają osoby, które ukończyły studia II stopnia (kierunek: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne). ponad 95 proc. z nich znalazło zatrudnienie po studiach. Podobnie jest w przypadku jednolitych studiów magisterskich w WSPiA, po ukończeniu których prace po studiach znalazło 94 proc. absolwentów. Jeśli chodzi o studia I stopnia w WSPiA (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie), po których większość osób kontynuuje naukę, to pracę po studiach znalazło blisko 89 procent absolwentów.

Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek „ADMINISTRACJA” w WSPiA uzyskał także bardzo wysoką ocenę PKA. Komisja uznała, że infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych w uczelni zasługuje na wyróżnienie, czyli odpowiednik „6”. W pozostałych 6 kategoriach „ADMINISTRACJA” w WSPiA otrzymała „5”. Na wysoką ocenę PKA zasłużyły: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.

Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

 • I tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia 2022 r.

 • II tura rekrutacji trwa 28 września 2022 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 28 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!

Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.
Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2016144
rok 2017195
rok 2018103
rok 2019101
Liczba absolwentów
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201677,1%
absolwenci z roku 201774,4%
absolwenci z roku 201866,0%
absolwenci z roku 201969,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201676,2%66,9%
absolwenci z roku 201775,9%65,1%
absolwenci z roku 201865,0%49,5%
absolwenci z roku 201970,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku13,5%11,4%6,7%7,6%
w II roku11,2%11,1%3,6%
w III roku8,5%10,7%
w IV roku10,8%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,151,240,650,96
w II roku1,241,290,39
w III roku0,951,31
w IV roku1,28
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20164,386,35
absolwenci z roku 20174,416,28
absolwenci z roku 20181,904,00
absolwenci z roku 20190,863,18
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201681,9%70,2%5,6%
abs. z roku 201776,4%66,2%4,1%
abs. z roku 201876,7%64,1%5,8%
abs. z roku 201972,3%59,4%2,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca68,3%65,9%63,8%58,6%
umowa o pracę59,8%57,5%54,7%50,4%
samo­zatrudnienie5,1%2,9%3,1%1,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 408 zł2 875 zł2 599 zł2 492 zł
w II roku2 806 zł3 202 zł2 943 zł
w III roku3 066 zł3 487 zł
w IV roku3 346 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 584 zł3 081 zł3 034 zł2 955 zł
w II roku2 953 zł3 433 zł3 086 zł
w III roku3 217 zł3 691 zł
w IV roku3 432 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,660,740,640,56
w II roku0,730,770,67
w III roku0,740,78
w IV roku0,76
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSPiA, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności