Rzeszów, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Zapraszamy Cię do skorzystania z całkowicie nowej na Podkarpaciu oferty dydaktycznej skierowanej do kandydatów na studia nazwanej "Nowy Kierunek Studiowania - administracja // zarządzanie".

Polega ona na tym, że zamierzając studiować "zarządzanie" lub "administrację" - kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane. Na "zarządzaniu" przeważają przedmioty organizacyjno-ekonomiczne, a na "administracji" przedmioty organizacyjno-prawne.

Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności.

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" możesz wybrać jedną z kilku specjalności:

  • zarządzanie turystyką
  • zarządzanie w biznesie
  • finanse i rachunkowość
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" będziesz mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "administracja" na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym:

  • administrowanie firmą
  • finanse i rachunkowość
  • zarządzanie zasobami ludzkimi


To nie koniec tegorocznych nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadzamy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów:

  1. jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. W ramach tego toku studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego;
  2. jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować inną specjalność. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

Nowy wymiar studiowania będzie polegał także na reformie zajęć dydaktycznych. Nastąpi zmniejszenie liczby godzin wykładów na rzecz aktywnych form nauki, tj. ćwiczeń i warsztatów prowadzonych m.in. z wykorzystaniem tablic interaktywnych, repetytoriów, laboratoriów i pracowni. Aktywność w ramach tych form nauki będzie miała wpływ na ocenę z zaliczeń i egzaminów.

Reformujemy również system egzaminowania studentów. Będzie on polegał m.in. na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

Wiemy, że właściwy wybór ścieżki kariery zawodowej jest dla młodego człowieka trudną ale jednocześnie ważną decyzją. Chcąc ułatwić Ci podjęcie tej decyzji wprowadzamy projekt ten pod nazwą "WSPiA - droga do kariery - kariera". Polega on na tym, że już od 2. semestru będziemy modelować Twoją przyszłą karierę zawodową. W każdym semestrze będą odbywały się zajęcia i spotkania, które pozwolą Ci podejmować dobre decyzje dotyczące Twojej przyszłości zawodowej.

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Kwalifikacje te będą m.in. uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz studiując określony kierunek studiów. System nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED będziesz mógł wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Od kilku lat zdobywaliśmy doświadczenia w zakresie kształcenia praktycznego i te doświadczenia pozwoliły nam na opracowanie i wdrożenie od 2015 r. nowego systemu kształcenia praktycznego, który składa się z pięciu ścieżek. Co bardzo ważne, w ramach tego systemu, wprowadziliśmy nasz oryginalny pomysł pracowni praktycznych.

Absolwent "zarządzania" - wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś - na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając "gorsetu" wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności