studialicencjackie.info
Rzeszów, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Zapraszamy Cię do skorzystania z całkowicie nowej na Podkarpaciu oferty dydaktycznej skierowanej do kandydatów na studia nazwanej "Nowy Kierunek Studiowania - administracja // zarządzanie".

Polega ona na tym, że zamierzając studiować "zarządzanie" lub "administrację" - kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane. Na "zarządzaniu" przeważają przedmioty organizacyjno-ekonomiczne, a na "administracji" przedmioty organizacyjno-prawne.

Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności.

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" możesz wybrać jedną z kilku specjalności:

  • zarządzanie turystyką
  • zarządzanie w biznesie
  • finanse i rachunkowość
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" będziesz mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "administracja" na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym:

  • administrowanie firmą
  • finanse i rachunkowość
  • zarządzanie zasobami ludzkimi


To nie koniec tegorocznych nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadzamy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów:

  1. jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. W ramach tego toku studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego;
  2. jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować inną specjalność. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

Nowy wymiar studiowania będzie polegał także na reformie zajęć dydaktycznych. Nastąpi zmniejszenie liczby godzin wykładów na rzecz aktywnych form nauki, tj. ćwiczeń i warsztatów prowadzonych m.in. z wykorzystaniem tablic interaktywnych, repetytoriów, laboratoriów i pracowni. Aktywność w ramach tych form nauki będzie miała wpływ na ocenę z zaliczeń i egzaminów.

Reformujemy również system egzaminowania studentów. Będzie on polegał m.in. na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

Wiemy, że właściwy wybór ścieżki kariery zawodowej jest dla młodego człowieka trudną ale jednocześnie ważną decyzją. Chcąc ułatwić Ci podjęcie tej decyzji wprowadzamy projekt ten pod nazwą "WSPiA - droga do kariery - kariera". Polega on na tym, że już od 2. semestru będziemy modelować Twoją przyszłą karierę zawodową. W każdym semestrze będą odbywały się zajęcia i spotkania, które pozwolą Ci podejmować dobre decyzje dotyczące Twojej przyszłości zawodowej.

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Kwalifikacje te będą m.in. uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz studiując określony kierunek studiów. System nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED będziesz mógł wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Od kilku lat zdobywaliśmy doświadczenia w zakresie kształcenia praktycznego i te doświadczenia pozwoliły nam na opracowanie i wdrożenie od 2015 r. nowego systemu kształcenia praktycznego, który składa się z pięciu ścieżek. Co bardzo ważne, w ramach tego systemu, wprowadziliśmy nasz oryginalny pomysł pracowni praktycznych.

Absolwent "zarządzania" - wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś - na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając "gorsetu" wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2018108
rok 2019104
rok 202073
rok 202179
Liczba absolwentów
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201870,3%
absolwenci z roku 201968,3%
absolwenci z roku 202060,3%
absolwenci z roku 202167,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201869,4%66,7%
absolwenci z roku 201967,3%55,8%
absolwenci z roku 202056,1%39,7%
absolwenci z roku 202163,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,3%2,9%3,1%5,8%
w II roku6,4%3,5%5,5%
w III roku10,2%3,1%
w IV roku6,3%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,520,440,68
w II roku0,710,470,51
w III roku1,150,44
w IV roku0,88
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20181,215,23
absolwenci z roku 20193,445,41
absolwenci z roku 20203,536,25
absolwenci z roku 20211,564,14
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201890,7%76,8%4,6%
abs. z roku 201977,9%71,2%4,8%
abs. z roku 202068,5%57,5%2,7%
abs. z roku 202177,2%54,4%8,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca77,7%69,2%57,7%56,7%
umowa o pracę68,4%64,7%51,1%43,0%
samo­zatrudnienie3,9%3,4%2,7%5,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 848 zł3 210 zł3 553 zł3 009 zł
w II roku3 253 zł3 511 zł4 374 zł
w III roku3 820 zł4 284 zł
w IV roku4 512 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 120 zł3 448 zł3 672 zł3 421 zł
w II roku3 360 zł3 724 zł4 701 zł
w III roku4 019 zł4 489 zł
w IV roku4 500 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,680,710,720,57
w II roku0,730,720,79
w III roku0,780,80
w IV roku0,85
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSPiA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności