studialicencjackie.info
Łódź, Polska

Pedagogika

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-05-07
inne oceny

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia,  o profilu ogólnym i praktycznym.

ABSOLWENT studiów I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA, który posiada umiejętności, oparte na zdobytej wiedzy, potrafi:

  • przedstawić diagnozę środowiska wychowawczego oraz komunikować jej rezultaty,
  • projektować plany edukacyjne,
  • mierzyć osiągnięcia i kierować uczeniem w różnym wieku,
  • systematyzować doświadczenia i rozbudowywać własny warsztat pedagogiczny (zawodowy).

Na skutek realizacji ścieżki edukacyjnej, na którą składają się minimum dwie specjalności, ABSOLWENT będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności, między innymi z zakresu:

  • psychologii wychowania, socjologii edukacji, filozofii człowieka i pedagogiki resocjalizacyjnej (w tym systemu nowoczesnej resocjalizacji),
  • analizowania nietypowych zjawisk społecznych oraz
  • przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości.

Będzie przygotowany:

  • do pracy na stanowiskach pedagogicznych (pedagoga szkolnego, wychowawcy, asystenta rodziny) w placówkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz instytucjach resocjalizacyjno-penitencjarnych i terapii uzależnień,
  • do pracy na stanowiskach związanych z nawiązywaniem relacji personalnych  w innych sektorach zatrudnienia, takich jak m.in. banki, biura obsługi klientów, działy rekrutacji.


Studia online:

W przypadku tego kierunku są możliwe studia online jako alternatywa do tradycyjnej formy studiowania.

Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Dodatkowe informacje

Pedagogika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201421
rok 201511
rok 201619
rok 201715
rok 201823
rok 202010
rok 202127
Liczba absolwentów
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,6%
absolwenci z roku 201684,2%
absolwenci z roku 201773,3%
absolwenci z roku 201873,9%
absolwenci z roku 202080,0%
absolwenci z roku 202170,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,6%63,6%
absolwenci z roku 201684,2%78,9%
absolwenci z roku 201766,7%40,0%
absolwenci z roku 201869,6%47,8%
absolwenci z roku 202080,0%50,0%
absolwenci z roku 202170,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,9%7,6%4,4%0,0%9,1%0,0%1,2%
w II roku4,8%1,5%3,1%3,9%8,0%0,0%
w III roku5,6%0,0%3,5%0,0%5,1%
w IV roku2,4%4,5%0,0%1,1%5,8%
w V roku1,6%0,0%4,4%5,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,600,890,530,001,600,000,25
w II roku0,450,210,520,751,450,00
w III roku0,640,000,630,000,90
w IV roku0,320,820,000,151,10
w V roku0,250,000,731,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,2011,00
absolwenci z roku 20151,452,00
absolwenci z roku 20163,895,28
absolwenci z roku 20171,362,69
absolwenci z roku 20180,335,00
absolwenci z roku 20200,000,00
absolwenci z roku 20211,420,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201476,2%66,7%0,0%
abs. z roku 2015100,0%90,9%0,0%
abs. z roku 201694,7%84,2%10,5%
abs. z roku 201793,3%80,0%6,7%
abs. z roku 201891,3%73,9%21,7%
abs. z roku 2020100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 202188,9%85,2%3,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca58,7%86,4%80,3%75,6%80,4%99,2%85,8%
umowa o pracę42,5%69,7%70,6%67,8%63,8%99,2%82,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,8%4,4%9,4%0,0%1,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 677 zł1 739 zł2 002 zł3 130 zł2 155 zł4 796 zł3 758 zł
w II roku2 006 zł2 291 zł2 485 zł3 698 zł3 046 zł5 092 zł
w III roku2 259 zł3 003 zł3 010 zł4 125 zł4 068 zł
w IV roku2 572 zł3 435 zł3 569 zł4 279 zł3 642 zł
w V roku3 082 zł3 585 zł3 970 zł6 031 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 811 zł1 952 zł1 961 zł3 509 zł2 293 zł4 640 zł3 642 zł
w II roku2 171 zł2 538 zł2 407 zł4 255 zł3 066 zł4 932 zł
w III roku2 378 zł2 998 zł2 805 zł4 028 zł3 683 zł
w IV roku2 737 zł3 388 zł3 363 zł4 135 zł3 546 zł
w V roku3 116 zł3 539 zł3 964 zł4 420 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,490,510,700,480,840,66
w II roku0,540,620,590,820,610,81
w III roku0,580,760,650,850,76
w IV roku0,620,810,730,820,61
w V roku0,690,780,751,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSBiNoZ, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
Kancelaria/Rektorat
tel. (42) 683 44 22

Rekrutacja:
tel. 42 683 44 18





Polityka Prywatności