studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Pedagogika

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/
Studia I stopnia na stronie Ignatianum:
www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK
STRUKTURA STUDIÓW kierunku pedagogika umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/

Dodatkowe informacje

Pedagogika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014195
rok 2015125
rok 2016101
rok 2017143
rok 2018205
rok 2019145
rok 2020148
rok 2021105
Liczba absolwentów
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,2%
absolwenci z roku 201686,1%
absolwenci z roku 201784,2%
absolwenci z roku 201887,9%
absolwenci z roku 201979,6%
absolwenci z roku 202082,4%
absolwenci z roku 202182,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,6%85,6%
absolwenci z roku 201686,1%74,3%
absolwenci z roku 201782,0%64,0%
absolwenci z roku 201883,6%68,0%
absolwenci z roku 201962,4%39,3%
absolwenci z roku 202077,0%49,3%
absolwenci z roku 202181,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,1%3,1%5,7%2,5%1,5%3,0%3,4%3,0%
w II roku3,7%2,8%4,9%1,6%1,6%3,4%1,9%
w III roku4,4%6,1%2,3%2,7%1,7%3,1%
w IV roku2,8%3,9%3,2%2,9%5,4%
w V roku2,7%1,7%3,7%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,360,930,460,500,520,650,54
w II roku0,450,430,860,270,490,580,39
w III roku0,570,940,330,670,460,77
w IV roku0,520,830,550,660,87
w V roku0,680,300,550,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,4214,98
absolwenci z roku 201513,6515,73
absolwenci z roku 201610,3512,63
absolwenci z roku 20178,2811,13
absolwenci z roku 20186,477,72
absolwenci z roku 20194,535,26
absolwenci z roku 20205,526,37
absolwenci z roku 20212,222,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201454,9%47,7%1,5%
abs. z roku 201554,4%47,2%0,0%
abs. z roku 201665,3%56,4%2,0%
abs. z roku 201770,6%63,0%3,4%
abs. z roku 201879,3%69,3%2,0%
abs. z roku 201983,0%79,8%5,6%
abs. z roku 202077,0%73,0%2,7%
abs. z roku 202176,2%69,5%1,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca43,3%42,4%52,4%56,7%67,4%72,6%69,6%62,2%
umowa o pracę37,2%38,8%45,2%51,0%62,1%66,5%65,2%58,4%
samo­zatrudnienie1,2%0,0%1,7%2,4%2,0%4,1%2,2%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 843 zł1 614 zł1 820 zł2 275 zł2 345 zł2 647 zł2 812 zł2 893 zł
w II roku1 942 zł2 012 zł2 420 zł2 553 zł2 784 zł3 203 zł3 113 zł
w III roku2 360 zł2 278 zł2 751 zł2 946 zł3 337 zł3 934 zł
w IV roku2 700 zł2 758 zł3 145 zł3 632 zł4 071 zł
w V roku3 115 zł3 232 zł3 581 zł4 324 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 996 zł1 852 zł2 109 zł2 321 zł2 525 zł2 719 zł2 828 zł3 104 zł
w II roku2 075 zł2 133 zł2 433 zł2 790 zł2 818 zł3 247 zł3 256 zł
w III roku2 415 zł2 457 zł2 808 zł2 988 zł3 353 zł3 898 zł
w IV roku2 774 zł2 839 zł3 138 zł3 562 zł3 922 zł
w V roku3 167 zł3 255 zł3 633 zł4 232 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,510,410,450,520,500,530,540,50
w II roku0,500,490,560,540,570,590,53
w III roku0,580,510,600,590,620,64
w IV roku0,620,590,640,680,68
w V roku0,660,650,650,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/Pedagogika/

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności