studialicencjackie.info
Bielsko-Biała, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-11-18
inne oceny
MODEL KSZTAŁCENIA

Programy nauczania na kierunku zarządzanie opracowane zostały w ten sposób, aby mury Uczelni opuszczali poszukiwani na rynku pracy specjaliści przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach, posiadający umiejętność identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych dotyczących gospodarowania kapitałem ludzkim, zasobami rzeczowymi, finansowymi oraz strumieniami informacyjnymi, z biegłą znajomością języków obcych, umiejętnością praktycznego zastosowania w życiu zawodowym komputera i Internetu oraz dobrą znajomością warsztatu pracy i realiów Unii Europejskiej. Oprócz standardów nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego programy nauczania na kierunku zarządzanie uwzględniają wymogi FEDE w dziedzinie kultury i obywatelstwa europejskiego, języka nowożytnego, informatyki, technik zawodowych. Model kształcenia oparty jest więc na czterech modułach: europejskim, językowym, informatycznym i zawodowym. Moduł przedmiotowy europejski obejmujący ujęcie historyczne i geograficzne euroregionów, integrację europejską, zagadnienia w ramach przedmiotu komunikacja międzykulturowa - to przygotowanie absolwenta do pracy w warunkach zjednoczonej Europy. Blok przedmiotowy umożliwia studentowi poznanie historii, geografii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Moduł językowy - to nauka języka obcego z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego i branżowego. Obowiązkowym językiem obcym na kierunku zarządzanie jest język angielski. Dodatkowo studenci mogą wybrać naukę języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego. Programy nauki języka są tak skonstruowane, aby absolwent znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Moduł informatyczny - to wyrobienie praktycznej umiejętności obsługi podstawowych systemów informatycznych, które mogą być wykorzystane przez absolwenta w przyszłej pracy zawodowej. Programy kształcenia informatyki spełniają wymogi tzw. Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL). Moduł zawodowy - dotyczy wybranej na kierunku specjalności oraz specjalizacji i obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Treści programowe obejmują znajomość realiów zawodowych w Polsce i Unii Europejskiej.

CELE KSZTAŁCENIA

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie zakładają osiągnięcie następujących celów:
1. Udostępnienie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji; wiedzy z zakresu:
   - zarządzania finansami przedsiębiorstw,
   - zarządzania logistyką,
   - zarządzania zasobami ludzkimi,
   - zarządzania w turystyce i hotelarstwie,
   - roli i zadań menedżera we współczesnej firmie,
   - inwestowania w nieruchomości,
   - marketingu w nieruchomościach,
   - zarządzania nieruchomościami.
2. Umożliwienie studentom zdobycia międzynarodowych certyfikatów i dyplomów FEDE.
3. Efekt znajomości języka obcego przez absolwenta na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
4. Efekty dydaktyczne dotyczące umiejętności absolwenta w zakresie komunikacji interpersonalnej, skutecznego komunikowania się i pracy w zespole.
5. Przygotowanie studenta do rozwiązywania problemów decyzyjnych warunkowanych koniecznością stosowania etycznej ewaluacji zdarzeń w organizacji.
6. Przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia.
7. Przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia i rozwijania kariery zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201445
rok 201529
rok 201655
rok 201734
rok 201842
rok 201943
rok 202052
rok 202183
Liczba absolwentów
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201541,4%
absolwenci z roku 201649,1%
absolwenci z roku 201741,2%
absolwenci z roku 201831,0%
absolwenci z roku 201939,5%
absolwenci z roku 202025,0%
absolwenci z roku 202145,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201537,9%37,9%
absolwenci z roku 201649,1%49,1%
absolwenci z roku 201741,2%32,4%
absolwenci z roku 201828,6%19,0%
absolwenci z roku 201932,6%20,9%
absolwenci z roku 202025,0%17,3%
absolwenci z roku 202142,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,3%7,2%1,8%1,5%1,4%2,1%1,1%4,0%
w II roku2,6%4,9%1,5%0,0%4,4%2,5%0,3%
w III roku7,0%0,9%2,0%0,0%4,0%0,2%
w IV roku1,5%0,0%2,4%0,0%0,8%
w V roku4,8%0,6%7,6%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,491,590,220,210,730,610,111,16
w II roku0,411,350,360,001,620,410,08
w III roku1,710,390,660,001,430,05
w IV roku0,570,000,950,000,38
w V roku1,070,091,930,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,453,46
absolwenci z roku 20151,593,76
absolwenci z roku 20160,912,96
absolwenci z roku 20171,701,03
absolwenci z roku 20180,281,82
absolwenci z roku 20190,571,71
absolwenci z roku 20200,901,52
absolwenci z roku 20210,571,21
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201486,7%82,2%6,7%
abs. z roku 201593,1%89,7%17,2%
abs. z roku 201696,4%89,1%10,9%
abs. z roku 201794,1%88,2%5,9%
abs. z roku 201895,2%92,9%9,5%
abs. z roku 201997,7%93,0%9,3%
abs. z roku 202092,3%80,8%9,6%
abs. z roku 202185,6%78,3%6,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca82,0%83,3%91,5%88,7%91,1%87,4%86,2%76,7%
umowa o pracę78,5%77,9%83,2%83,1%88,5%82,9%76,3%70,9%
samo­zatrudnienie5,0%7,8%8,6%5,9%5,2%5,4%6,6%4,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 369 zł3 942 zł3 814 zł4 036 zł3 714 zł4 132 zł4 419 zł4 085 zł
w II roku3 448 zł4 247 zł3 993 zł4 838 zł3 887 zł4 617 zł5 232 zł
w III roku3 434 zł4 617 zł5 045 zł5 083 zł4 417 zł5 400 zł
w IV roku3 836 zł4 848 zł4 920 zł5 713 zł5 094 zł
w V roku3 908 zł4 814 zł5 502 zł6 197 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 461 zł3 924 zł3 825 zł4 161 zł3 616 zł4 225 zł4 636 zł4 306 zł
w II roku3 578 zł4 263 zł3 990 zł4 807 zł3 829 zł4 788 zł5 336 zł
w III roku3 401 zł4 617 zł5 079 zł5 032 zł4 418 zł5 426 zł
w IV roku3 882 zł4 837 zł4 986 zł5 712 zł5 114 zł
w V roku3 959 zł4 824 zł5 378 zł6 194 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSEH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,941,020,920,930,810,850,840,70
w II roku0,911,040,911,040,790,880,88
w III roku0,861,061,081,020,840,91
w IV roku0,911,040,991,070,87
w V roku0,850,971,031,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSEH, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności