Dąbrowa Górnicza, Polska

Stosunki międzynarodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Atuty studiów:

 • unikalne specjalności odpowiadające potrzebom rynku pracy (m.in. Handel międzynarodowy, Turystyka międzynarodowa),
 • prestiżowe certyfikaty językowe wymagane przez pracodawców (m.in. LCCI, TELC, TOEIC),
 • międzynarodowy program studencki Erasmus i Leonardo da Vinci (studia, praktyki i staże za granicą),
 • możliwość studiów w języku angielskim (specjalność: Internetional Business),
 • w programie studiów warsztaty, gry decyzyjne, case studies.

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe, posiada wiedzę z zakresu:

nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie, społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji, wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę przedmiotową o pojęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii.

Dysponuje umiejętnościami:

 • pozwalającymi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
 • analizy problemów społeczno-ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej,
 • posługiwania się pojęciami prawno-ekonomicznymi, skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania.
 • Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Gdzie szukać pracy?

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, organach wspólnotowych, ośrodkach informacyjnych oraz uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji,
 • biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
 • przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
 • absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe to także politycy i eksperci unijni.

Dodatkowe informacje

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201449
rok 201618
rok 201720
rok 201826
Liczba absolwentów
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201616,7%
absolwenci z roku 201750,0%
absolwenci z roku 201842,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201622,2%11,1%
absolwenci z roku 201745,0%40,0%
absolwenci z roku 201842,3%23,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku3,5%5,6%1,2%1,6%
w II roku4,7%5,6%0,8%0,0%
w III roku3,9%2,3%6,7%
w IV roku2,9%0,0%
w V roku2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,320,650,190,30
w II roku0,480,730,180,00
w III roku0,600,331,94
w IV roku0,360,00
w V roku0,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,4010,77
absolwenci z roku 2016
absolwenci z roku 201710,7516,00
absolwenci z roku 20186,178,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,6%63,3%8,1%
abs. z roku 20160,0%0,0%0,0%
abs. z roku 201715,0%10,0%5,0%
abs. z roku 201819,2%15,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
jakakolwiek praca67,1%0,0%8,3%10,9%
umowa o pracę54,7%0,0%4,6%9,9%
samo­zatrudnienie6,3%0,0%3,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku2 513 zł2 635 zł
w II roku3 132 zł5 362 zł4 138 zł
w III roku3 533 zł4 596 zł
w IV roku3 896 zł
w V roku4 756 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku2 792 zł2 976 zł
w II roku3 242 zł3 326 zł4 070 zł
w III roku3 586 zł4 071 zł
w IV roku4 113 zł
w V roku4 782 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,670,52
w II roku0,801,060,78
w III roku0,850,90
w IV roku0,88
w V roku0,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności