Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://rekrutacja.wsb.edu.pl/kierunek/administracja
TRYB STUDIÓW: I-go stopnia
stacjonarne oraz niestacjonarne (6 semestrów)

UZYSKIWANY TYTUŁ: licencjat

Kierunek Administracja to wszechstronne studia  przygotowujące do pracy biurowej i urzędniczej.
 
Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie absolwenta zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce.

Studia na kierunku Administracja pozwalają na:
 
- poszerzenie znajomości i stosowania prawa oraz procedur postępowania administracyjnego w praktyce;
 
- poszerzenie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w specjalnych warsztatach organizowanych przez psychologów, pedagogów, doświadczonych trenerów;
- poznanie mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez odbywanie praktyk i staży.
 
Kończąc studia na kierunku Administracja absolwent :
 
- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.
- posiada znajomość problematyki społeczno-gospodarczej. Wiedza  pozwala mu brać udział w przygotowywaniu projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami samorządów lokalnych, w tym projektów na inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych i zarządzania tymi projektami, co zwiększa jego atrakcyjność na międzynarodowym rynku pracy.
 
Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów ma możliwość samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy na studiach II stopnia.
 
Gdzie szukać pracy?
 
Realizowany program studiów umożliwia przygotowanie do działalności zawodowej w administracji rządowej i samorządowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw i innych jednostek. Wykształcenie predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych m.in. w policji. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Studia na kierunku administracja pozwalają podjąć prace w następujących jednostkach administracyjnych:
 
Poziom wojewódzki: urzędy wojewódzkie, policja, kuratoria oświaty, izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, urzędy statystyczne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, jednostki służby zdrowia, szpitale, pogotowia ratunkowe, szkoły i placówki oświatowe.

Stopień powiatowy, gminny i pozostały:starostwa powiatowe, urzędy gminne, urzędy miejskie, straż miejska, placówki służby zdrowia, szkoły, gimnazja publiczne, sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, urzędy skarbowe, biura podróży, miejskie ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-03-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Pięć kryteriów jakościowych przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną uzyskało ocenę ,,wyróżniająco”, to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju kierunku, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Kryteria dotyczące celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, a także programu studiów uzyskały ocenę ,,w pełni”. Kryterium – prowadzenie badań naukowych – nie podlegało ocenie.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności